การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
Google Apps for Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมการใช้งาน
Google Apps for Education ให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน
จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ..25-27 ม.ค. 2558, รุ่นที่ 2 ..30-31 มี.ค.-1 เม.ย.2558 , รุ่นที่ 3 ..7-9 เม.ย. 2558)
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้นายนเรศ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
โดยมีคณะวิทยากรจากบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน,ครูและบุคลากร,ธุรการ,ครูอัตราจ้าง
ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


u1 (0) u1 (1) u1 (10) u1 (100) u1 (101) u1 (102) u1 (103) u1 (104) u1 (105) u1 (106) u1 (107) u1 (108) u1 (109) u1 (11) u1 (110) u1 (111) u1 (112) u1 (113) u1 (114) u1 (115) u1 (116) u1 (117) u1 (118) u1 (119) u1 (12) u1 (120) u1 (121) u1 (122) u1 (123) u1 (124) u1 (125) u1 (126) u1 (127) u1 (128) u1 (129) u1 (13) u1 (130) u1 (131) u1 (132) u1 (133) u1 (134) u1 (135) u1 (136) u1 (137) u1 (138) u1 (139) u1 (14) u1 (140) u1 (141) u1 (142) u1 (143) u1 (144) u1 (145) u1 (146) u1 (147) u1 (148) u1 (149) u1 (15) u1 (150) u1 (151) u1 (152) u1 (153) u1 (154) u1 (155) u1 (156) u1 (157) u1 (158) u1 (159) u1 (16) u1 (160) u1 (17) u1 (18) u1 (19) u1 (2) u1 (20) u1 (21) u1 (22) u1 (23) u1 (24) u1 (25) u1 (26) u1 (27) u1 (28) u1 (29) u1 (3) u1 (30) u1 (31) u1 (32) u1 (33) u1 (34) u1 (35) u1 (36) u1 (37) u1 (38) u1 (39) u1 (4) u1 (40) u1 (41) u1 (42) u1 (43) u1 (44) u1 (45) u1 (46) u1 (47) u1 (48) u1 (49) u1 (5) u1 (50) u1 (51) u1 (52) u1 (53) u1 (54) u1 (55) u1 (56) u1 (57) u1 (58) u1 (59) u1 (6) u1 (60) u1 (61) u1 (62) u1 (63) u1 (64) u1 (65) u1 (66) u1 (67) u1 (68) u1 (69) u1 (7) u1 (70) u1 (71) u1 (72) u1 (73) u1 (74) u1 (75) u1 (76) u1 (77) u1 (78) u1 (79) u1 (8) u1 (80) u1 (81) u1 (82) u1 (83) u1 (84) u1 (85) u1 (86) u1 (87) u1 (88) u1 (89) u1 (9) u1 (90) u1 (91) u1 (92) u1 (93) u1 (94) u1 (95) u1 (96) u1 (97) u1 (98) u1 (99) lightbox galleriaby VisualLightBox.com v6.1