สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

จัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558”

นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
โดย นายประพฤทธิ์  สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน“การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” ในวันนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรในสังกัด โดยกำหนดให้การเรียนรู้อาเซียนเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในสถานศึกษาและ
จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รู้จักประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  จึงจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน
“การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ต่อสาธารณชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการประกวดร้องเพลงอาเซียน การประกวดผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)  กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ และนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีได้มอบโล่ให้กับโรงเรียน
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินสนับสนุนโรงเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ระดับเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษถึงความเป็นอาเซียนของประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ
ที่จะร่วมกันก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งทำพิธีประโคมฆ้องชัยเพื่อเปิดงาน “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมี ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจจำนวนมาก

... กรรณิกา ข่าว/ภาพ : ธราเทพ  รายงาน


100_3867_resize 100_3868_resize 100_3869_resize 100_3870_resize 100_3871_resize 100_3872_resize 100_3873_resize 100_3874_resize 100_3875_resize 100_3876_resize 100_3877_resize 100_3878_resize 100_3879_resize 100_3881_resize 100_3884_resize 100_3887_resize 100_3888_resize 100_3889_resize 100_3890_resize 100_3891_resize 100_3892_resize 100_3894_resize 100_3895_resize 100_3896_resize 100_3897_resize 100_3898_resize 100_3899_resize 100_3900_resize 100_3901_resize 100_3902_resize 100_3903_resize 100_3904_resize 100_3905_resize 100_3907_resize 100_3908_resize 100_3909_resize 100_3910_resize 100_3911_resize 100_3912_resize 100_3913_resize 100_3914_resize 100_3915_resize 100_3916_resize 100_3917_resize 100_3918_resize 100_3919_resize 100_3920_resize 100_3921_resize 100_3922_resize 100_3923_resize 100_3924_resize 100_3925_resize 100_3926_resize 100_3927_resize 100_3928_resize 100_3929_resize 100_3931_resize 100_3932_resize 100_3933_resize 100_3934_resize 100_3935_resize 100_3936_resize 100_3937_resize 100_3938_resize 100_3939_resize 100_3940_resize 100_3941_resize 100_3942_resize 100_3943_resize 100_3944_resize 100_3945_resize 100_3946_resize 100_3947_resize 100_3948_resize 100_3949_resize 100_3950_resize 100_3951_resize 100_3952_resize 100_3953_resize 100_3954_resize 100_3955_resize 100_3956_resize 100_3957_resize 100_3958_resize 100_3959_resize 100_3960_resize 100_3961_resize 100_3962_resize 100_3963_resize 100_3967_resize 100_3969_resize 100_3970_resize 100_3971_resize 100_3972_resize 100_3973_resize 100_3978_resize 100_3979_resize 100_3981_resize 100_3982_resize 100_3983_resize 100_3984_resize 100_3985_resize 100_3986_resize 100_3987_resize 100_3988_resize 100_3989_resize 100_3990_resize 100_3991_resize 100_3992_resize 100_3993_resize 100_3994_resize 100_3995_resize 100_3996_resize 100_3997_resize 100_3998_resize 100_3999_resize 100_4000_resize 100_4001_resize 100_4002_resize 100_4003_resize 100_4004_resize 100_4005_resize 100_4006_resize 100_4007_resize 100_4008_resize 100_4009_resize 100_4010_resize 100_4011_resize 100_4012_resize 100_4013_resize 100_4014_resize 100_4015_resize 100_4016_resize 100_4017_resize 100_4018_resize 100_4019_resize 100_4020_resize 100_4021_resize 100_4022_resize 100_4023_resize 100_4024_resize 100_4025_resize 100_4026_resize 100_4027_resize 100_4028_resize 100_4029_resize 100_4030_resize 100_4031_resize 100_4032_resize 100_4033_resize 100_4034_resize 100_4036_resize 100_4037_resize 100_4038_resize 100_4039_resize 100_4041_resize 100_4042_resize 100_4043_resize 100_4044_resize 100_4045_resize 100_4046_resize 100_4047_resize 100_4048_resize 100_4049_resize 100_4050_resize 100_4051_resize 100_4052_resize 100_4053_resize 100_4054_resize 100_4055_resize 100_4056_resize 100_4058_resize 100_4059_resize 100_4060_resize 100_4061_resize 100_4062_resize 100_4063_resize 100_4064_resize 100_4065_resize 100_4066_resize 100_4067_resize 100_4068_resize 100_4069_resize 100_4070_resize 100_4071_resize 100_4072_resize 100_4073_resize 100_4075_resize 100_4076_resize 100_4077_resize 100_4079_resize 100_4080_resize 100_4081_resize 100_4083_resize 100_4086_resize 100_4087_resize 100_4088_resize 100_4089_resize 100_4090_resize 100_4091_resize 100_4092_resize 100_4093_resize 100_4094_resize 100_4095_resize 100_4096_resize 100_4097_resize 100_4098_resize 100_4099_resize 100_4100_resize