สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลาด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 11,12,17,18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
คุณครูผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 โรงเรียน โรงเรียนละ 1-2 คน

ซึ่งมีผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายประพฤทธิ์ สุขใย มอบหมายให้นายยงยุทธ พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นคณะทำงานจัดการประชุมในครั้งนี้


IMG_2414_resize IMG_2415_resize IMG_2419_resize IMG_2421_resize IMG_2422_resize IMG_2424_resize IMG_2425_resize IMG_2426_resize IMG_2427_resize IMG_2428_resize IMG_2429_resize IMG_2431_resize IMG_2432_resize IMG_2433_resize IMG_2435_resize IMG_2436_resize IMG_2437_resize IMG_2439_resize IMG_2443_resize IMG_2444_resize IMG_2445_resize IMG_2446_resize IMG_2447_resize IMG_2448_resize IMG_2450_resize IMG_2451_resize IMG_2453_resize IMG_2456_resize IMG_2457_resize IMG_2458_resize IMG_2460_resize IMG_2463_resize IMG_2464_resize IMG_2465_resize IMG_2467_resize IMG_2474_resize IMG_2475_resize