การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2014 (10 มิ.ย.2557),
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS), ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
ให้กับบุคลากรโรงเรียนที่รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน จำนวน 4 รุ่น
ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเ้หล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนทุกท่านที่ร่วมเข้ารับการประชุมในครั้ง เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนและ
บุคลากรโรงเรียน ได้รับประโยชน์โดยตรงจากข้อมูลที่ส่วนกลางได้รับทุกรายการ
คำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารศึกษาทุกคำถาม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถจัดทำข้อมูลได้เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ สพฐ.กำหนด ตามตารางปฏิทินปฏิบัติงานต่อไป

.................

IMG_0377_resize_resize IMG_0378_resize_resize IMG_0382_resize_resize IMG_0384_resize_resize IMG_0385_resize_resize IMG_0386_resize_resize IMG_0387_resize_resize IMG_0388_resize_resize IMG_0390_resize_resize IMG_0391_resize_resize IMG_0392_resize_resize IMG_0393_resize_resize IMG_0395_resize_resize IMG_0396_resize_resize IMG_0397_resize_resize IMG_0399_resize_resize IMG_0400_resize_resize IMG_0401_resize_resize IMG_0402_resize_resize IMG_0403_resize_resize IMG_0413_resize_resize IMG_0414_resize_resize IMG_0416_resize_resize IMG_0417_resize_resize IMG_0418_resize_resize IMG_0419_resize_resize IMG_0420_resize_resize IMG_0421_resize_resize IMG_0422_resize_resize IMG_0425_resize_resize IMG_0426_resize_resize IMG_0427_resize_resize IMG_0428_resize_resize IMG_0429_resize_resize IMG_0430_resize_resize IMG_0431_resize_resize IMG_0432_resize_resize IMG_0433_resize_resize IMG_0434_resize_resize IMG_0435_resize_resize IMG_0436_resize_resize IMG_0437_resize_resize IMG_0438_resize_resize IMG_0440_resize_resize IMG_0442_resize_resize IMG_0444_resize_resize IMG_0445_resize_resize IMG_0446_resize_resize IMG_0447_resize_resize IMG_0448_resize_resize IMG_0450_resize_resize IMG_0453_resize_resize IMG_0454_resize_resize IMG_0455_resize_resize IMG_0456_resize_resize IMG_0457_resize_resize IMG_0458_resize_resize IMG_0459_resize_resize IMG_0460_resize_resize IMG_0461_resize_resize IMG_0462_resize_resize IMG_0463_resize_resize IMG_0470_resize_resize IMG_0471_resize_resize IMG_0474_resize_resize IMG_0475_resize_resize IMG_0477_resize_resize IMG_0482_resize_resize IMG_0483_resize_resize IMG_0484_resize_resize IMG_0485_resize_resize IMG_0486_resize_resize IMG_0488_resize_resize IMG_0490_resize_resize IMG_0492_resize_resize IMG_0494_resize_resize IMG_0496_resize_resize IMG_0497_resize_resize IMG_0499_resize_resize IMG_0500_resize_resize IMG_0501_resize_resize IMG_0502_resize_resize IMG_0503_resize_resize IMG_0504_resize_resize IMG_0505_resize_resize IMG_0506_resize_resize IMG_0507_resize_resize IMG_0508_resize_resize IMG_0511_resize_resize IMG_0512_resize_resize IMG_0513_resize_resize IMG_0515_resize_resize IMG_0516_resize_resize