สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ให้กับธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน : 19-22 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 ่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์


1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 9_resize0 (1) 9_resize0 (10) 9_resize0 (11) 9_resize0 (12) 9_resize0 (13) 9_resize0 (14) 9_resize0 (15) 9_resize0 (16) 9_resize0 (17) 9_resize0 (18) 9_resize0 (19) 9_resize0 (2) 9_resize0 (20) 9_resize0 (21) 9_resize0 (22) 9_resize0 (23) 9_resize0 (24) 9_resize0 (25) 9_resize0 (26) 9_resize0 (27) 9_resize0 (28) 9_resize0 (29) 9_resize0 (3) 9_resize0 (30) 9_resize0 (31) 9_resize0 (32) 9_resize0 (33) 9_resize0 (34) 9_resize0 (35) 9_resize0 (36) 9_resize0 (37) 9_resize0 (38) 9_resize0 (4) 9_resize0 (5) 9_resize0 (6) 9_resize0 (7) 9_resize0 (8) 9_resize0 (9) 9_resize0 lightbox galleriaby VisualLightBox.com v6.1