สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555
(Impromptu Speech 2012) ระดับประถมศึกษา ณ ห้องลางสาด และห้องภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มเขตพื้นที่ และระดับประเทศต่อไปโดยปรากฏผล การคัดเลือกดังนี้...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ประเภทที่ 1     นักเรียนสังกัด สพฐ.     ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กหญิงสุทิชา  โกษาแสง                 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 2     นักเรียนสังกัดเอกชน  ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กหญิงมนติกาล  จันทร                 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์
ประเภทที่ 3    นักเรียนโครงการพิเศษ EP/MEP/Gifted  ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กชายพชร   น่วมศิริ                     โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ประเภทที่ 1     นักเรียนสังกัด สพฐ.     ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กหญิงปรีย์นายิกา   ทองศรีจันทร์    โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ประเภทที่ 2     นักเรียนสังกัดเอกชน  ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กหญิงอรพรรณ  มากพันธ์             โรงเรียนภราดานุสรณ์
ประเภทที่ 3    นักเรียนโครงการพิเศษ EP/MEP/Gifted  ผู้ได้รับคัดเลือกคือ
เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ      โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์100_2573 100_2574 100_2575 100_2576 100_2577 100_2578 100_2604 100_2606 100_2607 100_2608 100_2609 100_2610 100_2611 100_2613 100_2614 100_2615 100_2617 100_2626 100_2627 100_2628 100_2629 100_2630 100_2631 100_2632 100_2633 100_2634