สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน แก่ครูผู้สอนชั้น ป.2 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

.................................
โดยนายประพฤทธฺ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้มอบหมายให้นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 สังกัด เข้าประชุม
ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สังกัด สพฐ., สช. และ อปท.
และในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายประพฤทธิ์ สุขใย
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมฯ พร้อมให้โอวาท และมอบวุฒิบัตรให้กับวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการประชุมฯ ทุกคน สำหรับคณะวิทยากรได้แก่บุคลากรศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ
คณะครูแต่ละเครือข่ายในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้..


img_2649_resize img_2650_resize img_2658_resize img_2661_resize img_2665_resize img_2666_resize img_2672_resize img_2674_resize img_2675_resize img_2676_resize img_2677_resize img_2678_resize img_2679_resize img_2681_resize img_2682_resize img_2683_resize img_2684_resize img_2685_resize img_2687_resize img_2689_resize img_2690_resize img_2691_resize img_2692_resize img_2693_resize img_2694_resize img_2695_resize img_2696_resize img_2698_resize img_2699_resize img_2701_resize img_2702_resize img_2705_resize img_2706_resize img_2707_resize img_2709_resize img_2710_resize img_2712_resize img_2715_resize img_2716_resize img_2717_resize img_2718_resize img_2719_resize img_2720_resize img_2722_resize img_2723_resize img_2725_resize img_2727_resize img_2728_resize img_2730_resize img_2731_resize img_2732_resize img_2733_resize img_2734_resize img_2735_resize img_2736_resize img_2738_resize img_2739_resize img_2740_resize img_2741_resize img_2742_resize img_2743_resize img_2744_resize img_2746_resize img_2747_resize img_2749_resize img_2750_resize img_2751_resize img_2755_resize img_2756_resize img_2757_resize img_2758_resize img_2759_resize img_2760_resize img_2763_resize img_2765_resize img_2766_resize img_2767_resize img_2768_resize img_2769_resize img_2770_resize img_2771_resize img_2772_resize img_2773_resize img_2774_resize img_2775_resize img_2776_resize img_2777_resize img_2778_resize img_2779_resize img_2780_resize_resize img_2781_resize_resize img_2783_resize_resize img_2784_resize_resize img_2785_resize_resize img_2786_resize_resize img_2788_resize_resize img_2789_resize_resize img_2790_resize_resize img_2792_resize_resize img_2793_resize_resize img_2794_resize_resize img_2795_resize_resize img_2796_resize_resize img_2797_resize_resize img_2798_resize_resize img_2799_resize_resize img_2800_resize_resize img_2802_resize_resize img_2803_resize_resize img_2809_resize_resize img_2814_resize img_2815_resize_resize img_2816_resize_resize img_2817_resize_resize img_2819_resize_resize img_2821_resize_resize img_2822_resize_resize img_2824_resize_resize img_2826_resize_resize img_2827_resize_resize img_2828_resize_resize img_2829_resize_resize img_2830_resize img_2831_resize_resize img_2832_resize_resize img_2833_resize_resize img_2834_resize_resize img_2835_resize_resize img_2837_resize_resize img_2838_resize_resize img_2839_resize_resize img_2840_resize_resize img_2843_resize_resize img_2845_resize_resize img_2846_resize_resize img_2853_resize_resize img_2854_resize_resize img_2856_resize_resize img_2857_resize_resize img_2858_resize_resize img_2859_resize_resize img_2861_resize_resize img_2862_resize_resize img_2863_resize_resize img_2933_resize img_2934_resize img_2935_resize img_2936_resize img_2939_resize img_2940_resize img_2951_resize img_2955_resize img_2956_resize img_2959_resize img_2961_resize img_2965_resize img_2967_resize img_2968_resize img_2969_resize img_2970_resize img_2971_resize img_2972_resize img_2973_resize img_2974_resize img_2975_resize img_2976_resize img_2977_resize img_2978_resize img_2979_resize img_2980_resize img_2981_resize img_2982_resize img_2984_resize img_2985_resize img_2988_resize img_2989_resize img_2991_resize img_2995_resize img_2996_resize img_2997_resize img_2999_resize img_3001_resize img_3002_resize img_3003_resize img_3004_resize img_3005_resize img_3006_resize img_3007_resize img_3008_resize img_3009_resize img_3010_resize img_3011_resize img_3012_resize img_3013_resize img_3014_resize img_3015_resize img_3016_resize img_3017_resize img_3018_resize img_3020_resize img_3021_resize img_3022_resize img_3023_resize img_3026_resize img_3027_resize img_3028_resize img_3029_resize img_3030_resize img_3031_resize img_3032_resize img_3033_resize img_3035_resize img_3036_resize img_3038_resize