คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน”เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
และีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีการส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู มีสามัคคีธรรม และให้มีความตระหนัก
ถึงความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมทำบุญตักบตร
ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบโล่เกียรติดีเด่น แก่บุคลากรทางการศึกษา
ภาคบ่าย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมุ่คณะ
(กรรณิกา และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

DSCF0642_resize DSCF0643_resize DSCF0644_resize DSCF0645_resize DSCF0646_resize DSCF0647_resize DSCF0648_resize DSCF0649_resize DSCF0650_resize DSCF0651_resize DSCF0652_resize DSCF0653_resize DSCF0654_resize DSCF0655_resize DSCF0656_resize DSCF0658_resize DSCF0659_resize DSCF0660_resize DSCF0661_resize DSCF0665_resize DSCF0666_resize DSCF0667_resize DSCF0668_resize DSCF0669_resize DSCF0670_resize DSCF0671_resize DSCF0672_resize DSCF0673_resize DSCF0674_resize DSCF0675_resize DSCF0676_resize DSCF0678_resize DSCF0679_resize DSCF0680_resize DSCF0681_resize DSCF0682_resize DSCF0683_resize DSCF0684_resize DSCF0685_resize DSCF0686_resize DSCF0687_resize DSCF0688_resize DSCF0689_resize DSCF0690_resize DSCF0691_resize DSCF0692_resize DSCF0693_resize DSCF0699_resize DSCF0700_resize DSCF0704_resize DSCF0705_resize DSCF0711_resize DSCF0716_resize DSCF0717_resize DSCF0719_resize DSCF0721_resize DSCF0723_resize DSCF0729_resize DSCF0730_resize DSCF0732_resize DSCF0734_resize DSCF0736_resize DSCF0738_resize DSCF0739_resize DSCF0740_resize DSCF0741_resize DSCF0745_resize DSCF0747_resize DSCF0748_resize DSCF0749_resize DSCF0750_resize DSCF0751_resize DSCF0752_resize DSCF07534_resize DSCF0755_resize DSCF0757_resize DSCF0758_resize DSCF0760_resize DSCF07612_resize DSCF0763_resize DSCF0764_resize DSCF0765_resize DSCF0766_resize DSCF0767_resize DSCF0768_resize DSCF0769_resize DSCF0770_resize DSCF0771_resize DSCF0779_resize DSCF0781_resize DSCF0784_resize DSCF0785_resize DSCF0786_resize DSCF0787_resize DSCF0788_resize DSCF0789_resize DSCF0790_resize DSCF0792_resize DSCF0794_resize DSCF0795_resize DSCF0796_resize DSCF0801_resize DSCF0804_resize DSCF0805_resize DSCF0808_resize DSCF0809_resize DSCF0810_resize DSCF0811_resize DSCF0812_resize DSCF0814_resize DSCF0816_resize DSCF0817_resize DSCF0818_resize DSCF0819_resize DSCF0820_resize DSCF0821_resize DSCF0822_resize DSCF0823_resize DSCF0824_resize DSCF0825_resize DSCF0826_resize DSCF0827_resize DSCF08282_resize DSCF0832_resize DSCF0834_resize DSCF0839_resize DSCF0840_resize DSCF0998_resize DSCF1001_resize DSCF1003_resize DSCF1004_resize DSCF1006_resize DSCF1007_resize DSCF1008_resize DSCF1009_resize DSCF1012_resize DSCF1013_resize DSCF1014_resize DSCF1015_resize DSCF1016_resize DSCF1017_resize DSCF1018_resize DSCF1019_resize DSCF1020_resize DSCF1021_resize DSCF1022_resize DSCF1023_resize DSCF1024_resize DSCF1025_resize DSCF1026_resize DSCF1027_resize DSCF1028_resize DSCF1029_resize DSCF1030_resize DSCF1031_resize DSCF1032_resize DSCF1033_resize DSCF1034_resize DSCF1035_resize DSCF1036_resize DSCF1037_resize DSCF1039_resize DSCF1040_resize DSCF1041_resize DSCF1042_resize DSCF1043_resize DSCF1045_resize DSCF1046_resize DSCF1047_resize DSCF1048_resize DSCF1049_resize DSCF1050_resize DSCF1051_resize DSCF1052_resize DSCF1053_resize DSCF1054_resize DSCF1055_resize DSCF1056_resize DSCF1057_resize DSCF1058_resize DSCF1059_resize DSCF1060_resize DSCF1061_resize DSCF1062_resize DSCF1063_resize DSCF1064_resize DSCF1065_resize DSCF1066_resize DSCF1067_resize DSCF1068_resize DSCF1069_resize DSCF1070_resize DSCF1071_resize DSCF1072_resize DSCF1073_resize DSCF1074_resize DSCF1075_resize DSCF1076_resize DSCF1077_resize DSCF1078_resize DSCF1081_resize DSCF1082_resize DSCF1084_resize DSCF1085_resize DSCF1086_resize DSCF1087_resize DSCF1088_resize DSCF1089_resize DSCF1090_resize DSCF1091_resize DSCF1092_resize DSCF1093_resize DSCF1094_resize DSCF1096_resize DSCF1098_resize DSCF1099_resize DSCF1101_resize DSCF1102_resize DSCF1103_resize DSCF1104_resize DSCF1105_resize DSCF1106_resize DSCF1107_resize DSCF1108_resize DSCF1113_resize DSCF1114_resize DSCF1116_resize DSCF1117_resize DSCF1118_resize DSCF1119_resize DSCF1122_resize DSCF1124_resize DSCF1125_resize DSCF1126_resize DSCF1128_resize DSCF1129_resize DSCF1130_resize DSCF1131_resize DSCF1132_resize DSCF1133_resize DSCF1134_resize DSCF1135_resize DSCF1136_resize DSCF1137_resize DSCF1138_resize DSCF1139_resize DSCF1141_resize DSCF1142_resize DSCF1143_resize DSCF1145_resize DSCF1147_resize DSCF1148_resize DSCF1149_resize DSCF1150_resize DSCF1151_resize DSCF1153_resize DSCF1154_resize DSCF1155_resize DSCF1156_resize DSCF1157_resize DSCF1158_resize DSCF1159_resize DSCF1160_resize DSCF1161_resize DSCF1162_resize DSCF1163_resize DSCF1164_resize DSCF1165_resize DSCF1166_resize DSCF1167_resize DSCF1168_resize DSCF1169_resize DSCF1170_resize DSCF1171_resize DSCF1172_resize DSCF1173_resize DSCF1174_resize DSCF1175_resize