คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
ภาคเช้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน”เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
และีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีการส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู มีสามัคคีธรรม และให้มีความตระหนัก
ถึงความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำบุญตักบตร
ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบโล่เกียรติดีเด่น แก่บุคลากทางการศึกษา
ภาคบ่าย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมุ่คณะ
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

utdone (0) utdone (1) utdone (2) utdone (3) utdone (4) utdone (5) utdone (6) utdone (7) utdone (8) utdone (9) utdone (10) utdone (11) utdone (12) utdone (13) utdone (14) utdone (15) utdone (16) utdone (17) utdone (18) utdone (19) utdone (20) utdone (21) utdone (22) utdone (23) utdone (24) utdone (25) utdone (26) utdone (27) utdone (28) utdone (29) utdone (30) utdone (31) utdone (32) utdone (33) utdone (34) utdone (35) utdone (36) utdone (37) utdone (38) utdone (39) utdone (40) utdone (41) utdone (42) utdone (43) utdone (44) utdone (45) utdone (46) utdone (47) utdone (48) utdone (49) utdone (50) utdone (51) utdone (52) utdone (53) utdone (54) utdone (55) utdone (56) utdone (57) utdone (58) utdone (59) utdone (60) utdone (61) utdone (62) utdone (63) utdone (64) utdone (65) utdone (66) utdone (67) utdone (68) utdone (69) utdone (70) utdone (71) utdone (72) utdone (73) utdone (74) utdone (75) utdone (76) utdone (77) utdone (78) utdone (79) utdone (80) utdone (81) utdone (82) utdone (83) utdone (84) utdone (85) utdone (86) utdone (87) utdone (88) utdone (89) utdone (90) utdone (91) utdone (92) utdone (93) utdone (94) utdone (95) utdone (96) utdone (97) utdone (98) utdone (99) utdone (100) utdone (101) utdone (102) utdone (103) utdone (104) utdone (105) utdone (106) utdone (107) utdone (108) utdone (109) utdone (110) utdone (111) utdone (112) utdone (113) utdone (114) utdone (115) utdone (116) utdone (117) utdone (118) utdone (119) utdone (120) utdone (121) utdone (122) utdone (123) utdone (124) utdone (125) utdone (126) utdone (127) utdone (128) utdone (129) utdone (130) utdone (131) utdone (132) utdone (133) utdone (134) utdone (135) utdone (136) utdone (137) utdone (138) utdone (139) utdone (140) utdone (141) utdone (142) utdone (143) utdone (144) utdone (145) utdone (146) utdone (147) utdone (148) utdone (149) utdone (150) utdone (151) utdone (152) utdone (153) utdone (154) utdone (155) utdone (156) utdone (157) utdone (158) utdone (159) utdone (160) utdone (161) utdone (162) utdone (163) utdone (164) utdone (165) utdone (166) utdone (167) utdone (168) utdone (169) utdone (170) utdone (171) utdone (172) utdone (173) utdone (174) utdone (175) utdone (176) utdone (177) utdone (178) utdone (179) utdone (180) utdone (181) utdone (182) utdone (183) utdone (184) utdone (185) utdone (186) utdone (187) utdone (188) utdone (189) utdone (190) utdone (191) utdone (192) utdone (193) utdone (194) utdone (195) utdone (196) utdone (197) utdone (198) utdone (199) utdone (200) utdone (201) utdone (202) utdone (203) utdone (204) utdone (205) utdone (206) utdone (207) utdone (208) utdone (209) utdone (210) utdone (211) utdone (212) utdone (213) utdone (214) utdone (215) utdone (216) utdone (217) utdone (218) utdone (219) utdone (220) utdone (221) utdone (222) utdone (223) utdone (224) utdone (225) utdone (226) utdone (227) utdone (228) utdone (229) utdone (230) utdone (231) utdone (232) utdone (233) utdone (234) utdone (235) utdone (236) utdone (237) utdone (238) utdone (239) utdone (240) utdone (241) utdone (242) utdone (243) utdone (244) utdone (245) utdone (246) utdone (247) utdone (248) utdone (249) utdone (250) utdone (251) utdone (252) utdone (253) utdone (254) utdone (255) utdone (256) utdone (257) utdone (258) utdone (259) utdone (260) utdone (261) utdone (262) utdone (263) utdone (264) utdone (265) utdone (266) utdone (267) utdone (268) utdone (269) utdone (270) utdone (271) utdone (272) utdone (273) utdone (274) utdone (275) utdone (276) utdone (277) utdone (278) utdone (279) utdone (280) utdone (281) utdone (282) utdone (283) utdone (284) utdone (285) utdone (286) utdone (287) utdone (288) utdone (289) utdone (290) utdone (291) utdone (292) utdone (293) utdone (294) utdone (295) utdone (296) utdone (297) utdone (298) utdone (299) utdone (300) utdone (301) utdone (302) utdone (303) utdone (304) utdone (305) utdone (306) utdone (307) utdone (308) utdone (309) utdone (310) utdone (311) utdone (312) utdone (313) utdone (314) utdone (315) utdone (316) utdone (317) utdone (318) utdone (319) utdone (320) utdone (321) utdone (322) utdone (323) utdone (324) utdone (325) utdone (326) utdone (327) utdone (328) utdone (329) utdone (330) utdone (331) utdone (332) utdone (333) utdone (334) utdone (335) utdone (336) utdone (337) utdone (338) utdone (339) utdone (340) utdone (341) utdone (342) utdone (343) utdone (344) utdone (345) utdone (346) utdone (347) utdone (348) utdone (349) utdone (350) utdone (351) utdone (352) utdone (353) utdone (354) utdone (355) utdone (356) utdone (357) utdone (358) utdone (359) utdone (360) utdone (361) gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6