เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ครูผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดี ประจำปี 2554
ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ณ ห้องสีหราชบอลลูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย นายทวีศักดิ์ จารุชาต ประธานคณะกรรมการการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผลการพิจารณาคัดเลือก
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินการ
นำโดย นางนงลักษณ์ ปัญญุเบกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
และ นายอเนก อ่วมแจง ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการนี้ นายนเรศ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ครูที่เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล
ซึ่งเป็นครูจากสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 68 ราย
จากจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 148 ราย


.... กรรณิกา ข่าว / ธราเทพ ภาพ

100_2364_resize 100_2365_resize 100_2366_resize 100_2367_resize 100_2369_resize 100_2376_resize 100_2377_resize 100_2378_resize 100_2379_resize 100_2380_resize 100_2381_resize 100_2382_resize 100_2383_resize 100_2384_resize 100_2385_resize 100_2386_resize 100_2387_resize 100_2388_resize 100_2389_resize 100_2390_resize 100_2391_resize 100_2393_resize 100_2394_resize 100_2395_resize 100_2396_resize 100_2397_resize 100_2400_resize 100_2401_resize 100_2402_resize 100_2404_resize 100_2405_resize 100_2406_resize 100_2407_resize 100_2408_resize 100_2409_resize 100_2410_resize 100_2411_resize 100_2412_resize 100_2413_resize 100_2414_resize 100_2415_resize 100_2416_resize 100_2417_resize 100_2418_resize 100_2419_resize 100_2420_resize 100_2422_resize 100_2423_resize 100_2424_resize 100_2425_resize 100_2426_resize 100_2427_resize 100_2428_resize 100_2429_resize 100_2430_resize 100_2431_resize