ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................

หนังสือราชการ..ข่าวราชการจาก สพฐ.

ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เครือข่าย ข่าวสารการศึกษา E-Networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.
2.
3.
4.
5.
6...
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายยงยุทธ พรมฝาย

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
>> นางบุปผา  วิจิตรา

หน่วยงานในองค์กร

สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน่

ขอบข่ายภารกิจ