ประกาศกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................

หนังสือราชการ..ข่าวราชการจาก สพฐ.

ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เครือข่าย ข่าวสารการศึกษา E-Networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

1.
2.
3.
4.
5.
6...
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>>นายยศพัทธิ์ ศิริสราญลักษณ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
>>นางสุนันทินี อ่อนแพงหน่วยงานในองค์กร

สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน่

ขอบข่ายภารกิจ