ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2563 (18 กรกฎาคม 2563) รอบที่ 1

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา2563 ***

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา2562 รอบที่ 3 (DMC 2562)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม เลือกข้อมูล ร.ร.เรียนรวม (นักเรียนพิกาฯฯ)

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) ***

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2562 (EMIS,EFA,M-Obec) ***

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2562 (B-Obec) ***

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (Admission)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC 2561)

  การรายงานผลการดำเนินการด้านยาเสพติดในสถานศึกษา NISPA

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับร.ร.แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)

  ระบบลงทะเบียนสำหรับ "แอดมินโรงเรียน" อาหารกลางวัน (School Lunch System)

  ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา  (G-code)
     ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 2561 (คู่มือ G-code)

  ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ  (DGA)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 (schoolMIS 2560)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2559 (schoolMIS 2559)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC)

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)

  ระบบรายงานความต้องการซอมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมฯ (DLTV57)

  ระบบรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet OBEC Database)

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  การติดตามประมวลผลแบบสำรวจการต่อยอดการจัดการขยะฯ (3RS)

  ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC_obec)