สถิติการให้ให้บริการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2563