ให้ข้าราชการครูไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวใน สพป.เขตฯ.