ประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................
ประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
.....
.....


..........................................................................
..........................................................................
...................................................................................................
..................................................................

หนังสือราชการ..ข่าวราชการจาก สพฐ.

ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เครือข่าย ข่าวสารการศึกษา E-Networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...รายละเีอียดการรับนักเรียน 2556
...ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
3.
4.
5.
6...
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายชัชชัย ทับทิมอ่อน

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
>> นายนิรัติ โปร่งแสง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
>> น.ส.ดอกไม้ จิ๋วปาน

หน่วยงานในองค์กร

สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน่

ขอบข่ายภารกิจ