ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2563 (B-Obec) ปิดระบบวันที่ 30 ต.ค.2563

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2563 รอบที่ 2 ปิดระบบวันที่ 10 ธ.ค.2563

  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2563 (EMIS,EFA,M-Obec)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2563 (schoolMIS)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา2562 รอบที่ 3 (DMC 2562)

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา2563

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม เลือกข้อมูล ร.ร.เรียนรวม (นักเรียนพิกาฯฯ)

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับร.ร.แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)

  ระบบลงทะเบียนสำหรับ "แอดมินโรงเรียน" อาหารกลางวัน (School Lunch System)

  ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา  (G-code)
     ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 2563 (คู่มือ G-code)

  ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ  (DGA)

  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)

  ระบบรายงานความต้องการซอมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมฯ (DLTV57)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC_obec)