1.รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน