รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าป