รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี