รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2562 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี