รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2562 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี