เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562