สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบพัฒนาคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2562