สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบพัฒนาคุณภาพ ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562