สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย งบพัฒนาคุณภาพ ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562