รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน (ต.ค.2561-มิ.ย.2562)