มาตรการการด าเนินการก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ