...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
  ประจำเดือน  กันยายน  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565
                -  รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน 510-6-01XXX-6 11X-1X-2XXXX
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 510-6-01XXX-6
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 510-X-0XX67-X
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน 510-X-0XX67-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-86XXX-7  11XXX30XX9
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 510-X-8XX34-1
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี Account Detail   510-6-XXX47-6
                -  รายการเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานรัฐ 30 กันยายน 2565
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย 30 กันยายน 2565
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน กันยายน 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565
                -  รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
 
 
     
  ประจำเดือน  สิงหาคม  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565
                -  รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน 510-6-01XXX-6
                -  รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน 510-6-04XXX-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
                -  รายละเอียดบัญชี - บัญชีปัจจุบัน 510-0-86XXX-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1   510-6-XXX42-1
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-6-0XXXXx-6  11XXX20XXX1
                -  เงินฝากธนาคารนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online 510-6-xxxxx-6
                -  Account Detail 510-6-07XXX-6
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
 
     
  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565
                -  Account Details - Current Account 510-6-XXXXX-6   1
                -  Account Details - Current Account 510-6-XXXXX-1   2
                -  Account Details - Current Account 510-0-XXXXX-7   3
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-6-0XXXXx-6  11XXX20XXX
                -  เงินฝากธนาคารนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online 510-6-xxxxx-6
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญายืมเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 
 
     
  ประจำเดือน  มิถุนายน  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565
                -  Account Details - Current Account 510-6-XXXXX-X   1
                -  Account Details - Current Account 510-6-XXXXX-X   2
                -  Account Details - Current Account 510-X-0XXXX-1
                -  Account Details - Current Account 510-0-XXXXX-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-6-0XXXXx-6  11XXX20XXX
                -  เงินฝากธนาคารนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online 510-6-xxxxx-x
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GF-MIS ประจำเดือน มิถุนายน 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565
                -  Account Details - Current Account ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
                -  Account Details - Current Account เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
                -  Account Details - Current Account เงินนอกงบประมาณฝากธ.พาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0766x-6, 110102xxxx ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  เงินฝากธนาคารนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online 540-6-xxxxx-x
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GF-MIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน  เมษายน  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน มีนาคม  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110xxxxxxx1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ ktb online 510-x-07xxx-7 31 มีนาคม 2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
                -  รายละเอียดบัญชี บัญชีปัจจุบัน 5xx-x-0xxxx-x
                -  รายละเอียดบัญชี บัญชีปัจจุบัน 5xx-x-0xxxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
                -  รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ 5xx-x-8xxxx-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  ACCOUNT DETAIL ธนาคารกรุงไทย 5xx-x-0xxxx-7
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน มกราคม  2565......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2565
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xxx-7, 110103xxx9 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  ทะเบียนคุมรายละเอียดลูกหนี้คงค้างตามสัญญายืมเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน ธันวาคม  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายการลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-6, 110102xxx3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxx4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-6-07xxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxx1 ณ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-1 ณ 31 ธันวาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-08xxx-5 ณ 31 ธันวาคม 2564

                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณกระทบ 510-0-86xxx-7 510-0-07xxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x ณ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
 
     
  ประจำเดือน ตุลาคม  2564......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-01xxx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-045xx-x, 110102xxxx ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 110103xxx-9 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-08xxx-x,110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2564
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันที่ 29 ตุลาคม 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก วันที่ 31 ตุลาคม 2564

                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น