สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 


 
 

ประจำเดือน  ตุลาคม  2566......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ปี 2567
                -  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพานิชย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                -  รายงานฏีกาค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2566 510-6-01867-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-0-86134-7
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07667-6
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-07860-1, 1101X20601
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี 510-6-08066-5, 1101020605
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนึ้เงินยืมในระบบ GGMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2566
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1-31 ตุลาคม 2566
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น  
                -  ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง IDMS สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เงินนำฝากทั้งหมดในระบบ