...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์  : นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
  ประจำเดือน  ธันวาคม  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-XX897-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X4554-1
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-0-X8134-X
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X7667-X
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X4554-1
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X8066-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-061XX-7 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-061XX-7 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-061XX-7 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-X7667-6 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-X4554-1 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-X8066-5 ณ 31 ธันวาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ธันวาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

 
     
  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-XX897-6
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X4554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-061XX-7 ณ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7 คู่กับ 510-6-XXX42-1
                -  ธนาคารกรุงไทย Account Details - Current Account 510-6-X7667-1
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน2565
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 พฤศจิกายน 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1-30 พฤศจิกายน 2565

 
     
  ประจำเดือน  ตุลาคม  2565......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2565
                -  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน 2000400308 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-018XX-6 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 บัญชี 510-6-XXXXX-X
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีปัจจุบัน 510-X-01XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-04XXX-1 , 1101XXX604 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์ 510-X-04554-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-86XXX-7 , 1101XXX199 ณ 31 ตุลาคม 2565
                -  สรุปรายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ  510-0-XXX34-7, 510-6-07XXX-X
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-6 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-1 , 110102XXXX
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-0XXXX-5 , 110102XXXX
                -  สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนฯ
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GRMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  รายละเอียดเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2565