< การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 

      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ