< การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 

     1. การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ