....การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
     
 

1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
    ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
   
ปีงบประมาณ 25645

 
     
     
 
2. มาตรการเสริมสร้างคุณธรรม


       1 ประกาศเจตจำนงสุจริต 3 ภาษา
       2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
       3 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
       4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
       5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
       6 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
       7 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน
       8 มาตราการต่อต้านการให้สินบน
       9 มาตราการจัดซื้อจ้ดจ้าง
       10 มาตราการประหยัดพลังงาน
       11 นโยบาย No gift Policy (2)
       - แจ้งมาตราการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภายใน สพป.อุตรดิตภ์ เขต 1
       - หนังสือแจ้งโรงเรียน