< คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
      
1. กลุ่มอำนวยการ
       1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

       1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
       1.3 งานประชาสัมพันธ์
(กรรณิกา กาไหล่ทอง)
       1.4 งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สุพิชชา คืนประกอง)
       1.5 งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
(อัครเดช แก้วบุญมา)
       1.6 งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ปิยะฉัตร มูลแดง)
       1.7 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นภัทร เหมะสิขัณฑกะ)

 
     
        
2. กลุ่มนโยบายและแผน
        2.1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

        2.2 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน

        2.3 งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
(สุพัตรา ศิษย์ปู่ทรัพย์)
        2.4 งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
(วัชรา คำภู่)
        2.5
งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณ (จันทร์ธิรา วงษ์วรรณา)
        2.6 งานจัดตั้ง ยุบรวมเลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พิชญณัฏฐ์ คณาลักษณ์)
        2.7 แผนชั้นเรียน
(สุพัตรา ศิษย์ปู่ทรัพย์)
        2.8 งานสารบรรณ
(ทรรศนีย์  แซ่ตั้ง)

 
     
        
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(DLICT)
        3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        3.2 คู่มือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT

       3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT 2 
(สมบูรณ์ วันยะนาพร)

 
     
        
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        4.2 การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
(ผอ.เบญจมาศ เฉลิมศรี่)
        4.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ดิศรา พรมโต)
        4.4 การขอรับเงินบำเหน็จของข้าราชการ (เรียม แดงหน่าย)
        4.5 การขอรับเงินช่วยพิเศษ (ลาวัลย์ โฆวาสินธุ์)
        4.6 การเบิกเงินค่าใช้สอย (วิเนต จันทร์วิจิตร)
        4.7 การรับฝากและเบิกถอนเงินประกันสัญญา (ปรียา ยุทธกิจไพบูลย์)
        4.8 การรับและนำเงินส่งคลัง
(พิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)
        4.9 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
(ชุติมา ลอยทอง)
        4.10 การเบิกจ่ายค่าตอนแทนพนักราชการ และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จันทร์เพ็ญ คำเพ็ง)
        4.11 การขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ (ภัควิภา วรรณสิม)

 
     
        
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

    5.1 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
        5.1.1 งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
(กานต์พิชชา เรือนคำ)

        5.1.2 งานย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
(กานต์พิชชา เรือนคำ)
        5.1.3 งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
(ปุณยนุช ขำทับทิม)
        5.1.4 งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
(ธราเทพ แกล้วกสิกรรม)
    5.2 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
        5.2.1 งานให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
(ผอ.พัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์)
        5.2.2 งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
(สุจิตรา มุ้งตุ้ย)
        5.2.3 งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายฝน นุ่มเมือง)
        5.2.4 งานตัดโอนอัตรากำลังและสับเปลี่ยนตัวบุคคล ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
(สายฝน นุ่มเมือง)
    5.3 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
        5.3.1 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จีรนันท์ อินทิม)
        5.3.2 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ธราเทพ แกล้วกสิกรรม)
        5.3.3 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)
(จีรนันท์ อินทิม)
        5.3.4 งานขอสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 - ก.ค.ศ.16
(จารุนันท์ ปี่แก้ว)
        5.3.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
(จารุนันท์ ปี่แก้ว)

 
     
        
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        6.1 คู่มือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
        
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

        7.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 
       7.2 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ (สุนันทา รักพงษ์)
        7.3 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ)
        7.4 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา? (เสาวพิศ อุ่นพันธ์)
        7.5 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1
(คำรณ จวนอาจ)
        7.6 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
  (รุจิรา เทพอาจ)
        7.7 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
(บุญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์)
        7.8 งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(มณีวรรณ ฟูบินทร์)
        7.9 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา (สุภาวดี สังคพร)
        7.10 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 (ประวิณ แก้วอุดรศรี)
        7.11 งานธุรการ 1  (จันทนา ทั่งรอด )
        7.12 งานธุรการ 2
  (วิชชุดา อ้วนสะอาด)

 
     
        
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        8.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        8.2 งานการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(ผอ.ไพรินทร์ สกุลโพน)
        8.3 งานคุณภาพการจัดการศึกษา
(สุกัญญา  มีปิ่น)
        8.4 งานการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
(พิศมัย สุขศรี)
        8.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(ศิรินทร์นภา แย้งจันทร์)
        8.6 งานธุรการ 1
(อภิวัฒน์ ดวงสุภา)
        8.7 งานธุรการ 2
(ทรรศนีย์ แซ่ตั้ง)
        8.8 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว)
        8.9 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เจิมตะวัน เข็มมงคล)
        8.10 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร (นางสาวกัญญรักข จิตรานุกูลกิจ)

 
     
        
9. หน่วยตรวจสอบภายใน

        9.1 การปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


        9.1 การตรวจสอบการเงินการบัญชีการบันทึกบัญชีและการจัดทำบัญชี 1  (ผอ.กนกพร  ทาเหล็ก)
        9.2 การตรวจสอบการเงินการบัญชีการบันทึกบัญชีและการจัดทำบัญชี 2
 (สายฝน เกิดก่อวงศ์)
        9.3 การตรวจสอบการเงินการบัญชีการบันทึกบัญชีและการจัดทำบัญชี 3
 (รักไพร เมือบศรี่)

 
     
        
10. กลุ่มกฎหมายและคดี

        10.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

        10.2 งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีภาครัฐ 1
(ผอ.แสงเดือน พรพานิช)
        10.3 งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีภาครัฐ 2
(จิดาภา สายสูง)