...สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์   นักวิชาการเงินและบัญชี  โทร 08-5269-9043

11. ประจำเดือน กันยายน 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 30/09/2564
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย 30 กันยายน 2564 510-6-0xxxx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-04xx-x, 110-1-02xxxx 30/09/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-086xx-x, 110-1-03xxxx 30/09/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  งบทดรอง เดือน กันยายน 2564

10. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 31/08/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-04xx-x, 110-1-02xxxx 31/08/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-086xx-x, 110-1-03xxxx 31/08/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก 31/08/2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2564
                -  รายงานคงเหลือประจำวัน 31/08/2564


10. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 31/07/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-861xx-x, 110-1-03xxxx 31/07/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-076xx-x, 110-1-02xxxx 31/07/2564
                -  รายงานใบสำคัญค้างจ่าย 31/07/2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก 31/07/2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ 31/07/2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


9. ประจำเดือน มิถุนายน 2564

                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 30/06/2564
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-02xxxx 31/05/2564
                -  รายละเอียดเช็คที่ผู้มีสิทธิรับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ...510-6-04554-1
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-861xx-x, 110-1-03xxxx 30/06/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-076xx-x, 110-1-02xxxx 30/06/2564
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Online ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564
                -  รายการใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  รายการเจ้าหนี้การค้าภายนอก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


8. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 31/05/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-02xxxx 31/05/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-861xx-x, 110-1-03xxxx 31/05/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายการเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
                -  รายการเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
                -  รายการเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


7. ประจำเดือน เมษายน 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-0186x-x, 110102xxx3 30/04/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-02xxxx 30/04/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-861xx-x, 110-1-03xxxx 30/04/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-076xx-x, 110-1-02xxxx 31/03/2564
                -  เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTP Online 510-6-xxx67-6
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564
                -  
บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

6. ประจำเดือน มีนาคม 2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-086xx-x, 110102xxxx 31/03/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-02xxxx 31/03/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-861xx-x, 110-1-03xxxx 31/03/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-861xx-x, 510-6-073xx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-076xx-x, 110-1-02xxxx 31/03/2564
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม์ 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-086xx-x, 110103xxxx 28/02/2564
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-03xxxx 28/02/2564
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-xxxxx-x, 510-6-xxxxx-x
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


4. ประจำเดือน มกราคม  2564

                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-086xx-x, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-076xx-x, 110-1-02xxxx
                -  สรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-xxxxx-x, 510-6-xxxxx-x
                -  รายงานเจ้าหนี้่ภายนอก
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอด:บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น


3. ประจำเดือน ธันวาคม  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชี ระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-018xx-x, 110102xxxx
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บช.510-6-xxxxx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-6-045xx-x, 110-1-02xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-86xxx-x , 110103xxxx ,11010xxxxx
                -  รสรุปรายละเอียดบัญชีเงินนอกงบประมาณธนาคารพานิชย์ 510-0-xxxxx-x, 510-6-xxxxx-x
                -  รายงานเจ้าหนี้่ภายนอก
                -  รายงานใบสำคัญค้างจ่าย
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563
                -  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 ธันวาคม 2563


2. ประจำเดือน พฤศจิกายน  2563......
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-018xx-x, 110102xxxx
                -  รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บช.510-6-xxxxx-x
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร 510-0-045xx-x, 110-1-02xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-0-86xxx-x , 110103xxxx
                -  รายละเอียดเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ 510-0-xxxxx-x, 510-6-xxxxx-x
                -  รายงานเจ้าหน้าที่ภายนอก
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
                -  บัญชีเงินฝากคลัง 105 ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น

                

1. ประจำเดือน ตุลาคม  2563......
                -  รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563
                -  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
                -  ขออนุมัติบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-07xxx-x, 110102xxxx
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-0-861xx-x, 110103xxxx
                -  รายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ 510-0-861xx-7, 510-6-07xxxx-1
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 510-6-07xxx-x , 110102xxxx ณ 31 ตุลาคม 2563
                -  เงินฝากธนาคารรอส่งคลังผ่านระบบ KTB Online
                -  รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 510-6-07xxx-x , edc 110102xxxx
                -  บัญชีเงินฝากคลัง105ต้องตรงกับยอดบัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญาและเงินประกันอื่น)