ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 (10 พ.ย.2565) download : DMC
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.2565) download : DMC
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 (10 มิ.ย.2565)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 (10 พ.ย.2564)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (25 มิ.ย.2564)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (20 ก.ค.2563)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 (10 มิ.ย.2562)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 (10 พ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 (10 มิ.ย.2561)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 (10 ธ.ค.2561)

การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  จำนวนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2565 จำนวน 139 โรงเรียน

  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565 จำนวน โรงเรียน

  จำนวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 โรงเรียน

  จำนวนโรงเรียนในสังกัด ที่เปิดสอนอนุบาล 1 (3 ขวบ) จำนวน 25 โรงเรียน