< เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >