<  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

<   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  >
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
10  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545
14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16พระราชบัญญัติว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
17. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
18. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 และที่แก้ไขเพิ่ม ฉ.2 พ.ศ.2556
19. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู/บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
20. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคตลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
21. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรฯ ฉบับที่ 2  พ.ศ.2554
22. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
23. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
24. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
25. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
26. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
27. พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
28. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ.2564
29. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่13 พ.ศ.2564
30. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
31. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
32. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
33. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคฯ
34. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16 / 2560
35. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10 / 2559
36. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
37. กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
38. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
39. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
40. กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
41. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
42  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2553
43. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
44. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
45. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
46. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
47. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
49. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 ก.ย. พ.ศ.2555
50. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
51. กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูล
     ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พ.ศ.2546
52. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
53. ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563
54. ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
      เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6)แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 พ.ศ.2564 .......NEW
        by somboon wanyanaporn : 08-1284-8059