แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (eMENSCR)
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ ไตรมาส 2567 (eMENSCR)
ข้อสังเกตปัญหา  การจัดทำโครงการ eMENSCR
ตัวอย่างโครงการปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ จะมีเพิ่มเติมอีก .zip

แผนระดับ X

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (2566 - 2570)

แผนระดับ Y

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12 ประเด็น) การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580)
"ร่าง" แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ฉบับปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
"ร่าง" นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

แผนระดับ Z

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580

เอกสารที่เกี่ยวข้อง...

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  ***
ห่วงโซ่คุณค่าตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การเขียนโครงการ XYZ ปรับ 20 ก.ย.2565

ตัวอย่างการเขียนโครงการ

รายละเอียดโครงการปี 2565 (36 โครงการ) ที่นำเข้าระบบแล้ว และผ่านการอนุมัติจากสภาพัฒน์
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 สพฐ.
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 สพฐ.
ร่าง รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพฐ.
การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบาย ศธ.
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพฐ.
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567