< คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
 
1. คู่มือการให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการ

 
     
     
 
2. คู่มือการให้บริการ การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 
   
 
3. คู่มือการให้บริการ การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 
     
 
4. คู่มือการให้บริการ ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
   
     
  5. คู่มือการให้บริการงานขอทะเบียนประวัติ  
 

 
     
  6. คู่มือการให้บริการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน  
 

 
     
  7. คู่มือการให้บริการระบบขอใช้อาคารสถานที่ (สำหรับบุคคลภายนอก)  
 

 
     
  8. คู่มือการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี  
 
 
     
 
 
 
9. คู่มือการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน