< คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
 

1. คุ่มือการให้บริการรับส่งหนังสือราชการ
 
     
     
 

2. คุ่มือการให้บริการการเบิกเงินสวัสดิการ

 
     
     
  3. คุ่มือการให้บริการการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ขั้นตอน)  
     
     
 

4. คุ่มือการให้บริการการให้บริการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 
     
     
 

5. คุ่มือการให้บริการการให้บริการจัดทำบัตร ขั้นตอน
 
     
     
 

6. คุ่มือการให้บริการการให้บริการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
     
     
 

7. คุ่มือการให้บริการการให้บริการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16
 
     
 
 
 

8. คู่มือการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

 
     
     
 

9. คู่มือการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี

 
     
     
 

10. คู่มือการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลบน website