....การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 
 

ประชุม อ.ก.ค.ศ.
สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1

     
     
     
 

ประชุม กตปน..
สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


     
     
     
 
การประชุมพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน


     
     
     
 

โครงการโลกสวย
ด้วยตาใส มอบแว่นตา
ให้กับนักเรียน


     
     
     
  มอบอุปกรณ์และ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
มอบอุปกรณ์การเรียน
การสอน
  ร.ร.บ้านปางวุ้น สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้รับเลือกถ่ายทำ
รายการ Kids D จาก
สถานีโทรทัศน์ NBT
Phitsanulok
     
  การอบรมเชิงปฏิบัติ
การการพัฒนาทักษะ
อาชีพ"การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์"
     
  การประกวดจัดนิทรรศการ
การจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ในโรงเรียน
เนื่องในวันสหกรณ์
นักเรียน
     
  การจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะ
อาชีพโดยบูรณา
การร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน
     
  การอบรมวินัยจราจร
นักเรียน และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย
100 เปอร์เซ็นต์