...รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...


..... รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download ข้อมูลรายงานสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (Excel)