รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Download รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Excel)