...แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

   
   
   
  4......เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ (28 มีนาคม 2565)  
  5......เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ (3 มีนาคม 2565)  
  6......เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   (25 มกราคม 2565)