...ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

   
   
 
2....
.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ
         ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
  (6 กรกฎาคม 2565)
 
   
   
   
   
   
   
 
9.....ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เลือกรายการ)
       จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธี e-bidding
  (24 พฤษภาคม 2565)
 
 
10.....
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) จำนวน 7 รายการ   (26 เมษายน 2565)
.        ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
11.....ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (25 เมษายน 2565)
.     ... เลขที่ 3/2565 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เลือกรายการ) จำนวน 7 รายการตามประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 
 
12.....ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
        
ประจำไตรมาสที่ 2  (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565) (4 เมษายน 2565)
 
 
13....
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
        
และครุภัณฑ์์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี ebidding
(31 มีนาคม 2565)
 
 
14....ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(11 มีนาคม 2565)
 
 
15....ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
      
 ประจำไตรมาสที่ 1  (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม. 2564)  (13 มกราคม 2565)