30 เม.ย. 2564 ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สพฐ.)
30 เม.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
24 เม.ย. 2564 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
24 เม.ย. 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

24 เม.ย. 2564 Thai Stop Covid Plus แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทยฯ

14 เม.ย. 2564 การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สพฐ.

10 เม.ย. 2564 ศูนย์โควิด-19 จ.อุตรดิตถ์

6 ม.ค. 2564    มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก ผวจ.อุตรดิตถ์

6 ม.ค. 2564    แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับแก้ไข

4 ม.ค. 2564    ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กระทรวงมหาดไทย ศบค.มท.)

21 ธ.ค. 2563  เผ้าระวังสถานกาณ์ จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

21 ธ.ค. 2563  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แจ้งด่วนที่สุด ถึงสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

24 มิ.ย. 2563  เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

17 มิ.ย. 2563  ขอเชิญชวนชาวไทยโหลด APP "หมอชนะ"

10 มิ.ย. 2563  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ (สพฐ.)

2 มิ.ย. 2563    ชีแจงการเรียนการสอนการปรับผังรายการ DLTV สพฐ.

1 มิ.ย. 2563    มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์

28 พ.ค. 2563 รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

23 พ.ค. 2563 คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

21 พ.ค. 2563 โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด--๑๙

18 พ.ค. 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับครูและผู้ปกครอง

17 พ.ค. 2563 แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19

7 พ.ค. 2563   ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19

2 พ.ค. 2563   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 เม.ย. 2563 THAIRUTH Online COVID-19

23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบ COVID-19

22 เม.ย. 2563 ประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

20 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 ทำช่วงเวลา 09.00 เป็นต้นไป (กลุ่มนิเทศฯ)

19 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 ทำช่วงเวลา 13.00 - 24.00 น. วันนี้ (เฟซบุ๊คกลุ่มนิเทศฯ)

18 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 ทำช่วงเวลา 13.00 - 24.00 น. วันนี้ (กลุ่มนิเทศฯ)

18 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์ COVID-19 ทำช่วงเวลา 09.00 - 13.00 น. วันนี้(กลุ่มนิเทศฯ)

17 เม.ย. 2563 แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

13 เม.ย. 2563 มาตรการในการป้องกันและควมคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ  (จ.อุตรดิตถ์)

9 เม.ย. 2563 เชิญใช้งานแอปพลิเคชั่น sydekick for thaifight COVID  (สพฐ.)

9 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สพฐ.)

6 เม.ย. 2563 เที่ยงวันทันข่าว ((Obec Channel สพฐ.)

5 เม.ย. 2563 รวมเอกสารราชการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ((จิรภาส ศรีสุข)

4 เม.ย. 2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

3 เม.ย. 2563 ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

1 เม.ย. 2563 สำเนาหนังสือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงควบคุม และปัองกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สพฐ.)

29 มี.ค.2563 คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 (คุนหมิง)

27 มี.ค.2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพป.อต.1)

27 มี.ค.2563 การรายงานข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ (สพฐ.)

25 มี.ค.2563 ..1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
                         2. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีฯ
                         3. แต่งตั้งกำกับการปฏิบัติงานฯ
                         4. การจัดหน่วยงานพิเศษฯ
                         5. ข้อกำหนดในมาตรา 9 ฯ

25 มี.ค.2563 กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

24 มี.ค.2563 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

24 มี.ค.2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง?  ,  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

24 มี.ค.2563 คุรุสภา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 1"

24 มี.ค.2563 สพฐ. "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 2"

24 มี.ค.2563 ศธ.360 องศา "แนวทางการรับมือ CoVID 19 ตอนที่ 3"

22 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์)

21 มี.ค.2563 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาฯ (คณะ กก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ

20 มี.ค.2563 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (สพฐ.)
18 มี.ค.2563 ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาฯ (สพฐ.)
17 มี.ค.2563 มาตรการเร่งด่วน (ศธ.)
17 มี.ค.2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ศธ.)
17 มี.ค.2563 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ( สพฐ.)
16 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
13 มี.ค.2563 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ( สพฐ.)
6 มี.ค.2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (สพฐ.)
2 มี.ค.2563 ชะลอการเข้าค่่ายพักแรมลูกเสือ (สพฐ.)
28 ก.พ.2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(สพฐ.)

หนังสือแจ้งการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ , คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ , การจัดตั้งศุนย์เฉพาะกิจฯ
......................

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
055-817760 ต่อ 112