< ++ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ++
พฤษภาคม 2567

21 พฤษภาคม 2567 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรง อาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียน
                                                         วังโป่งดำรงวิทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
                                                         อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

21 พฤษภาคม 2567 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวด
                                                         ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2567
                                                         ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรง อาหาร ๘๔ ที่นั่ง
                                                         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

21 พฤษภาคม 2567 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
                                                         จัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

21 พฤษภาคม 2567 ร.ร.ไทยรัฐฯ       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
                                                    

20 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านแสนขัน  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                                                      ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่นั่ง/49 (e-bidding)

20 พฤษภาคม 2567 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
                                                     
18 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านร้องลึก   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา
                                                      อเล็คทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ 182567 ประกวดราคา
                                                       อิเล็คทรอนิกส์ (ประกาศโรงเรียนบ้านร้องลึก)
18 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านร้องลึก   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
                                                      2567
18 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านร้องลึก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธี
                                                      อิเล็คทรอนิกส์ (e-lbidding)
18 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านร้องลึก   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรากลาง
                                                      ในการจ้างก่อสร้าง
8 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านแสนขัน  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย e-bidding จ้าง
                                                      ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย 4 ที่/49 (49 (บ้านแสนขัน
8 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านแสนขัน  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย
                                                      4 ที่/49 ด้วยวิธี e-bidding
3 พฤษภาคม 2567 ร.ร.บ้านแสนขัน  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
                                                     

กันยายน 2566

14 กันยายน 2566 ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
                                                      ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา(9,000.-บาท)

สิงหาคม 2566

25 สิงหาคม 2566 ร.ร.บ้านท้ายน้ำ  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                                  รายเดือน (ครูอัตราจ้าง) 1 อัตรา

มีนาคม 2566

30 มีนาคม 2566 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
                                              เหมาบริการตำแหน่ง ครูผู้สอน
23 มีนาคม 2566 ร.ร.วัดคุ้งยาง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
                                              ตำแหน่ง ครูผู้สอน
15 มีนาคม 2566 ร.ร.วัดคุ้งยาง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรลูกจ้างเหมาบริการ
                                              ตำแหน่ง ครูผู้สอน

กุมภาพันธ์ 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น  ประกาศรับสมัครบุคลากรฯ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

พฤศจิกยน 2565

24 พฤศจิกายน 2565 ร.ร.วัดอรัญญิการาม  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
17 พฤศจิกายน 2565 ร.ร.วัดอรัญญิการาม  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กันยายน 2565

23 กันยายน 2567 ร.ร.วัดคลองนาพง  ประกาศสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

พฤษภาคม 2565

15 พฤษภาคม 2565 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
13 พฤษภาคม 2565 ร.ร.วัดคุ้งยาง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
5 พฤษภาคม 2565 ร.ร.วัดคุ้งยาง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อคัดสรรฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

เมษายน 2565

27 เมษายน 2565 ร.ร.วัดวังผักรุง    รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
21 เมษายน 2565 ร.ร.บ้านวังเบนฯ  รับสมัครคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่เป็นผู้สอน
5 เมษายน 2565 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
                                                       ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ

มีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
                                               ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
16 มีนาคม 2565 ร.ร.วัดอรัญญิการาม  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
                                                       ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

กุมภาพันธ์ 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
                               1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
                                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
                               2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
                                   การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15 กุมภาพันธ์ 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
                              ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ ครูผู้สอนภาษาจีน
8 กุมภาพันธ์ 2565 ร.ร.วังโป่งดำรงวิทย์   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯตำแหน่ง "ธุรการ ร.ร."

มกราคม 2565

31 มกราคม 2565 ร.ร.วังโป่งดำรงวิทย์   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลฯตำแหน่ง "ครูผู้สอน"
25 มกราคม 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยน
                                                        ตำแหน่ง ย้าย และโอนขรก.ครูฯ 38 ค (2)
                                                        สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
25 มกราคม 2565 ร.ร.วังโป่งดำรงวิทย์  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ครูผู้สอน"
13 มกราคม 2565 ร.ร.บ้านแหลมทองฯ  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาฯ "ครูผู้สอน"

พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564 ร.ร.ประชาชนอุทิศ  ประกาศรายชื่อ/ขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาฯ"ครูผู้สอน"
22 พฤศจิกายน 2564 ร.ร.ประชาชนอุทิศ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"
16 พฤศจิกายน 2564 ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
                                1.  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ "ครูอัตราจ้างเอกภาษาญี่ปุ่น"
                                2.  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ"
15 พฤศจิกายน 2564 ร.ร.ประชาชนอุทิศ  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ครูผู้สอน"
5 พฤศจิกายน 2564 ร.ร.สามัคคีวิทยา  รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินฯ 2565

ตุลาคม 2564

28 ตุลาคม 2564 ร.ร.ชายเขาวิทยา  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ครูผู้สอน"
18 ตุลาคม 2564 ร.ร.ราษฎร์อำนวย  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ "พนักงานธุรการร.ร."
8 ตุลาคม 2564 ร.ร.ชายเขาวิทยา  รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ "ครูผู้สอน"

กันยายน 2564

27 กันยายน 2564 ร.ร.พิชัย  ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
                                          พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้
21 กันยายน 2564 ร.ร.ราษฏร์อำนวย  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                                      ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

มิถุนายน 2564

16 มิถุนายน 2564 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง "ครูผู้สอน"
14 มิถุนายน 2564 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง "ครูผู้สอน"
7 มิถุนายน 2564 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ "ครูผุ้สอน"

พฤษภาคม 2564

25 พฤษภาคม 2564  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 พฤษภาคม 2564 ร.ร.ร้องประดู่ฯ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งครู
11 พฤษภาคม 2564 ร.ร.บ้านท่าช้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ครูผู้สอน"
10 พฤษภาคม 2564 ร.ร.ร้องประดู่ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯตำแหน่งครู

เมษายน 2564

28 เมษายน 2564 ร.ร.ร้องประดู่ฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู
23 เมษายน 2564 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

มีนาคม 2564

11 มีนาคม 2564 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
8 มีนาคม 2564 ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
             อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง
             ชั้นบน 4 ห้อง)

กุมภาพันธ์ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ร.บ้านในเมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ฯ  
15 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ร.บ้านแพะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง  
9 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ร.บ้านห้วยฉลอง
          1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 อาคาร 3 ห้องเรียน
              1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธี bidding
          2. เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ฯ
1 กุมภาพันธ์ 2564 ร.ร.บ้านในเมือง
          1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29ฯเอกสารประกวดราคา
              ราคาจ้างก่อสร้างฯ ที่ 1/2564
          2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ บก.01
          3. ขอบเขตของงานฯ
          4. แบบรูปรายการใช้สำหรับงบประมาณ 2564

มกราคม 2564

29 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ฯ
22 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านในเมือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านหนองกวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าบ้านพักครู 205/26 และ
                                                      เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ที่ 1/2564
15 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านแพะ 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง  
                                              2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ที่ 1/2564
15 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านแสนขัน 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29   
                                                  2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ที่ 1/2564
12 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านห้วยฉลอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 มกราคม 2564 ร.ร.บ้านแพะ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดคุ้งยาง ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"
28 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดคุ้งยาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"
24 ธันวาคม 2563 ร.ร.ไทยรัฐฯ 5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดคุ้งยาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
15 ธันวาคม 2563 ร.ร.บ้านแสนขัน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดดอยแก้ว รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ " ครูอัตราจ้าง"
9 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดดอยแก้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ครูอัตราจ้าง
3 ธันวาคม 2563 ร.ร.ไทยรัฐฯ 5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครูพี่เลี้ยงฯ
1 ธันวาคม 2563 ร.ร.ไทยรัฐฯ 5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม"
1 ธันวาคม 2563 ร.ร.วัดดอยแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง

พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ "ครูอัตราจ้าง"
30 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยทราย ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
29 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยทราย ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
26 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยทราย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
25 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.ไทยรัฐฯ รับสมัครสอบคัดเลือกฯ"ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม"
25 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยทราย ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
18 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยทราย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
17 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านร้องลึก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรฯ "ครูผู้สอน"
13 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
11 พฤศจิกายน 2563 ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูอัตราจ้าง"

ตุลาคม 2563

27 ตุลาคม 2563 ร.ร.วัดคุ้งยาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
16 ตุลาคม 2563 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
1 ตุลาคม 2563 ร.ร.พิชัย ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต็ะเก้าอี้

กันยายน 2563

29 กันยายน 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง  ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผุ้สอน"

28 กันยายน 2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผุ้สอน

27 กันยายน 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผุ้สอน"

19 กันยายน 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน

17 กันยายน 2563 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

13 กันยายน 2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้  รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อปฏิบัติน้าที่ "ครูผู้สอน"

1 กันยายน 2563 ร.ร.วัดแม่เฉย ผลการสอบครูอัตราจ้าง


สิงหาคม 2563

27 สิงหาคม 2563 ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
                            ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

23 สิงหาคม 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                            ปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน"

21 สิงหาคม 2563 ร.ร.วัดแม่เฉย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
                            หน้าที่ "ครูผู้สอน"

20 สิงหาคม 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างผู้ที่ประสงค์
                            จะปฏิบัติงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ของ สพฐ.
                            สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

13 สิงหาคม 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
                            ธุรการโรงเรียน


กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านร้องลึก ประกาศผลการรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

30 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯทำหน้าที่ "ครูผู้สอน"

29 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านร้องลึก ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

23 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างฯ

17 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

17 กรกฎาคม 2563 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"ครูผู้สอน"

16 กรกฎาคม 2563 ร.ร.ราษฏร์อำนวย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


มิถุนายน 2563

29 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

26 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านแพะ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

25 มิถุนายน 2563 ร.ร.ราษฎร์อำนวย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง"

24 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านแพะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างฯตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

23 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

22 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านกองโค ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"

18 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านกองโค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"

16 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านหาดทับยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ "ครูผู้สอน"

16 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านร้องลึก ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครายฯ "ครูผู้สอน"

12 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านปางวุ้น รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าฯ

12 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านแพะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ "ครูผู้สอน"

11 มิถุนายน 2563 ร.ร.บ้านกองโค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ "ครูผู้สอน"

10 มิถุนายน 2563 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูผู้สอน"

4 มิถุนายน 2563 ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูผู้สอน"


 พฤษภาคม 2563

27 พฤษภาคม 2563 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ 1.เอกสารประกวดราคาฯ  2.ตารางแสดงวงเงินฯ (บก.01)

27 พฤษภาคม 2563 ร.ร.วัดวังผักรุง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย"

25 พฤษภาคม 2563 ร.ร.หมู่ห้าฯ รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูผู้สอน"

20 พฤษภาคม 2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัครครูเกษียณอายุราชการ 2 อัตรา

15 พฤษภาคม 2563 ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูผู้สอน"

13 พฤษภาคม 2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น้ รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูอัตราจ้าง"

7 พฤษภาคม 2563 ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครอัตราจ้างรายเดือน "ครูผู้สอน"


 เมษายน 2563

28 เม.ย.2563 สพป.อต.1 ประกาศรับสมัครบุคคลฯฯ "นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท."

25 เม.ย.2563 ร.ร.วัดอรัญฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

22 เม.ย.2563 ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ

10 เม.ย.2563 ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วย e-bidding

2 เม.ย.2563 ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กฯ ด้วย e-bidding


 มีนาคม 2563

31 มี.ค.2563 ร.ร.หนองกลายฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/
                      อาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธี d-bidding

30 มี.ค.2563 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับสมัครนักการภารโรง

25 มี.ค.2563 ร.ร.วัดบ้านเกาะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ

24 มี.ค.2563 ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ - ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
                     - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

11 มี.ค.2563 ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ฯ

10 มี.ค.2563 ร.ร.วัดบ้านเกาะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ฯ

9 มี.ค.2563 ร.ร.วัดบ้านเกาะ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มี.ค.2563 ร.ร.วัดแม่เฉย ผลการสอบครูอัตราจ้าง

4 มี.ค.2563 ร.ร.วัดแม่เฉย ประกวดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง
                      ชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน


 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ.2563 ร.ร.บ้านท่าสัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก และ
                      จ้างก่อสร้างรั่วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) e-bidding

27 ก.พ.2563 ร.ร.วัดแม่เฉย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                      ทำหน้าที่ครูผู้สอน

26 ก.พ.2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                      บ้านพักครู 207 และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ป.1ฉ (e-bidding)

20 ก.พ.2563 ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง
                      อาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
                      บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ก.พ.2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                      โรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
                      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.พ.2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร207ูและปรับปรุงอาคาร ป.1ฉ


  มกราคม 2563


31 ม.ค.2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและปรับปรุง
                      อาคารโดม ค่ายลูกเสือจ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธี e-bidding

24 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างฯ "ครูอัตราจ้าง"

22 ม.ค.2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        1.  เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
และปรับปรุงอาคารโอม ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

        2.  เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างโรงอมหารและปรับปรุงอาคารโดมค่าย
ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์

21 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

20 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ผลพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งดิน2563

17 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"
17 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูอัตราจ้าง"
14 ม.ค.2563 ร.ร.วัดแม่เฉย ผลพิจารณาการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าฯ ปีงบประมาณ 2563
13 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านปางวุ้น รับสมัครครูที่เกษียณฯ เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าฯ 2563
9 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้างฯ"ครูผู้สอน"
9 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณฯ 2 อัตรา(ครูผู้ทรงฯ จ้าง 3 เดือน)
9 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านหาดทับยา รับสมัครสอบคัดเลือกฯครูผู้ทรงคุณค่าฯ "ครูผู้สอน"
8 ม.ค.2563 ร.ร.วัดแม่เฉย รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณฯ 1 อัตรา (จ้าง 3 เดือน มค-มีค 2563)
8 ม.ค.2563 ร.ร.บ้านร้องลึก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
6 ม.ค.2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ก.บริหารงานบุคคล)การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
                    ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563 

  ธันวาคม 2562


30 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่"ครูอัตราจ้าง"
26 ธ.ค.2562 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
25 ธ.ค.2562 ร.ร.วัดคุ้งยาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
20 ธ.ค.2562 ร.ร.วัดคุ้งยาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
12 ธ.ค.2562 ร.ร.บ้านกองโค รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
4 ธ.ค.2562 ร.ร.บ้านกองโค ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
3 ธ.ค.2562 ร.ร.วัดแม่เฉย ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง 

  พฤศจิกายน 2562


30 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่"ครูอัตราจ้าง"
29 พ.ย.2562 ร.ร.วัดแม่เฉย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"
26 พ.ย.2562 ร.ร.แหลมนกแก้ว รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ "ครูผู้สอนปฐมวัย"
22 พ.ย.2562 ร.ร.แหลมนกแก้ว รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ "ครูผู้สอนปฐมวัย"
22 พ.ย.2562 ร.ร.วัดแม่เฉย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ "ตำแหน่งครูผู้สอน"
19 พ.ย.2562 ร.ร.แหลมนกแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย"
19 พ.ย.2562 ร.ร.บ้านบ่อพระ ผลการสอบคัดเลือกฯ "ธุรการโรงเรียน"
14 พ.ย.2562 ร.ร.บ้านบ่อพระ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ "ธุรการโรงเรียน" 1 อัตรา
14 พ.ย.2562 ร.ร.บ้านนายาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ "ธุรการโรงเรียน" 1 อัตรา
13 พ.ย.2562 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ผลการคัดเลือกบุคคลฯ "ธุรการโรงเรียน" 1 อัตรา
13 พ.ย.2562 ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม. 2563
13 พ.ย.2562 ร.ร.บ้านบ่อพระ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ "ธุรการโรงเรียน" 1 อัตรา
7 พ.ย.2562 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ "ธุรการโรงเรียน" 1 อัตรา

  ตุลาคม 2562


30 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพื่อปฏิบัติหน้าที่"ครูอัตราจ้าง"
28 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ "ครูอัตราจ้าง"
28 ต.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ครูอัตราจ้าง)
24 ต.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง"
21 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านท่าอวน  รับสมัครบุคคลฯ เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกปฐมวัย
16 ต.ค.2562 ร.ร.วัดคุ้งยาง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูปฐมวัย"
15 ต.ค.2562 ร.ร.บ้านน้ำลอกฯ  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ "ครูผู้สอน"
15 ต.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง"เอกวิทย์,คณิตฯฯ,คอมพิวเตอร์ 
2 ต.ค.2562 ร.ร.ประชาชนอุทิศ  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว"ครูผู้สอน" 

  กันยายน 2562


16 ก.ย.2562 ร.ร.บ้านวังปรากฎฯ  ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย 
9 ก.ย.2562 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                            ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
9 ก.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                            ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8 ก.ย.2562 ร.ร.วังโป่งดำรงฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                             ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
7 ก.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                            ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
5 ก.ย.2562 ร.ร.วังโป่งดำรฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                            ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
5 ก.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                            ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  สิงหาคม 2562

16 ส.ค.2562 ร.ร.หนองกลายฯ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

  กรกฎาคม 2562

24 ก.ค.2562 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
18 ก.ค.2562 ร.ร.บ้านห้วยใต้  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ครูอัตราจ้าง 
11 ก.ค.2562 ร.ร.วัดคุ้งยาง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ครูวิทย์  
11 ก.ค.2562 ร.ร.วัดวังกะพี้  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ 
9 ก.ค.2562 ร.ร.ราษฏร์อำนวย ยกเลิกประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 
8 ก.ค.2562 ร.ร.วัดคุ้งยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูวิทย์ 
1 ก.ค.2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน(ครูยิทย์ฯ) 1 อัตรา  
1 ก.ค.2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา"  

  มิถุนายน 2562

28 มิ.ย.2562 ร.ร.ราษฏร์อำนวย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา"  
25 มิ.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ "ครูอัตราจ้างฯ"  
24 มิ.ย.2562 ร.ร.บ้านคลองกล้วย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ "ครูอัตราจ้างฯ"  
22 มิ.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว"ครูผู้สอน"  
21 มิ.ย.2562 ร.ร.บ้านคลองกล้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
13 มิ.ย.2562 ร.ร.บ้านวังปรากฏ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้างสอนปฐมวัย"
12 มิ.ย.2562 ร.ร.บ้านคลองกล้วย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง"
10 มิ.ย.2562 ร.ร.ร้องประดู่ฯ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  พฤษภาคม 2562

27 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านคลองละวาน รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
21 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านดอนโพ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างฯ "ธุรการโรงเรียน"
17 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาฯ "ธุรการโรงเรียน"
17 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านคลองละวาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ครูอัตราจ้างรายเดือน"
17 พ.ค.2562 ร.ร.ราษฎร์อำนวย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง"
16 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านดอนโพ ผลการคัดเลือกบุคคลฯ "ปฏิบัติงาน่ธุรการโรงเรียน"
15 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านดอนโพ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลฯ "ปฏิบัติงาน่ธุรการโรงเรียน"
14 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ธุรการโรงเรียน"
13 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
11 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
10 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านดอนโพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน่ธุรการโรงเรียน
10 พ.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างฯ
10 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านขุนฝาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครผู้สอน
9 พ.ค.2562 ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯทำหน้าที่ "ธุรการโรงเรียน"
8 พ.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
8 พ.ค.2562 ร.ร.วัดวังยาง test
3 พ.ค. 2562 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

 เมษายน 2562

29 เม.ย. 2562 ร.ร.วัดวังยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง "คณิตฯ คอมฯ ฯลฯ (1 อัตรา)
19 เม.ย. 2562 ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครผู้สอน
17 เม.ย. 2562 ร.ร.บ้านเด่นสำโรง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครผู้สอน
9 เม.ย. 2562 ร.ร.บ้านคลองกล้วย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4 เม.ย. 2562 ร.ร.บ้านในเมือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  มีนาคม 2562

28 มี.ค. 2562 ร.ร.ราษฏร์อำนวย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ "ครูผู้สอน"
28 มี.ค. 2562 ร.ร.บ้านคลองกล้วย ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ "ครูผู้สอน"
19 มี.ค. 2562 ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ "ครูผู้สอน"
19 มี.ค. 2562 ร.ร.บ้านหลักร้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯทำหน้าที่
                                              ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
12 มี.ค. 2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯทำหน้าที่ครูผู้สอน

กุมภาพันธ์ 2562

22 ก.พ. 2562 ร.ร.ด่านแม่คำมัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29
15 ก.พ. 2562 ร.ร.บ้านดอนโพ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
13 ก.พ. 2562 ร.ร.บ้านดอนโพ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
12 ก.พ. 2562 ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ครูอัตราจ้างรายเดือน
8 ก.พ. 2562 ร.ร.ชุมชนบ้านวังหินประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯก่อสร้าง สพฐ.4 , สนามฟุตบอลฯ
7 ก.พ. 2562 ร.ร.ด่านแม่คำมัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ฯ e-bidding
6 ก.พ. 2562 ร.ร.บ้านคลองละวาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ ธุรการโรงเรียน
4 ก.พ. 2562 ร.ร.บ้านดอนโพ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน

มกราคม 2562

30 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดท่าทองฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"
29 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
26 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดท่าทองฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย"
25 ม.ค. 2562 ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 e-bidding
                      -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) e-bidding
25 ม.ค. 2562 ร.ร.ชุมชนบ้านโคน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ส้วมและลานกีฬาฯ) e-bidding
24 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านดอนโพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ "ตำแหน่งครูผู้สอน"
23 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29
23 ม.ค. 2562 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ก(e-bidding)
23 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดท่าทองฯ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
22 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านหนองกวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26
                       ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
21 ม.ค. 2562 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
                       ประจำปีงบประมาณ 2562 E-Bidding ครั้งที่ 2
18 ม.ค. 2562 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้
                       จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 E-Bidding
15 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านแพะ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ "ครูผู้สอน"
15 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านดอนโพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯทำหน้าที่ครูผู้สอน
14 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง "รางระบายน้ำฝาเหล็ก"
12 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านแพะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว "ครูผู้สอน"
11 ม.ค. 2562 ร.ร.ชุมชนบ้านโคน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ อาคารสพฐ.4(ส้วมฯ) ลานกีฬาฯ /
                       เอกสารประกวดราคาฯ ด้วยวิธี e-bidding
10 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 105/29 (ปรับปรุง) โดย e-bidding
9 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง
8 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ก่อสร้างปรับปรุง)
7 ม.ค. 2562 ร.ร.บ้านแพะ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
4 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
2 ม.ค. 2562 ร.ร.วัดโรงม้า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 e-bidding
                      เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 e-bidding

ธันวาคม 2561

27 ธ.ค. 2561 ร.ร.วัดวังยาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครอัตราจ้าง (เอกคณิตฯ)
25 ธ.ค. 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านโคน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ e-bidding
                       เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ e-bidding
24 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านหลักร้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู e-bidding
                       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วม 4 ห้อง e-bidding
21 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านท้ายน้ำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน "ครูอัตราจ้าง"
18 ธ.ค. 2561 ร.ร.วัดพญาปันแดน เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562
18 ธ.ค. 2561 ร.ร.วัดโรงม้า เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562
17 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านในเมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ebidding
14 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านป่ากะพี้ เผยแพร่การจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562
14 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านท้ายน้ำ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
12 ธ.ค. 2561 ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
8 ธ.ค. 2561  ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

พฤศจิกายน 2561

30 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯตำแหน่ง "ธุรการโรงเรียน"
28 พ.ย. 2561 ร.ร.ราษฎร์อำนวย ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯ "ธุรการโรงเรียน"
28 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบฯ "ธุรการโรงเรียน"
26 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านแพะ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว "ครูผู้สอน"
22 พ.ย. 2561 ร.ร.วัดแม่เฉย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว "ครูผู้สอน"
22 พ.ย. 2561 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
21 พ.ย. 2561 ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
20 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รับสมัครธุรการร.ร. ปีงบประมาณ 2562
14 พ.ย. 2561 ร.ร.ราษฏร์อำนวย รับสมัครธุรการร.ร.โครงการคืนครูให้น.ร.
3 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านหัวหาด ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็น "ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย"
2 พ.ย. 2561 ร.ร.บ้านหัวหาด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

ตุลาคม 2561

31 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเด่นด่าน ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

31 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านวังโป่ง ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

30 ตุลาคม 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

30 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านไชยมงคล ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

30 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอกไม้ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

29 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านปางหมิ่น ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

29 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเด่นด่าน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

29 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านวังโป่ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

29 ตุลาคม 2561 ร.ร.สามัคคีวิทยา ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

28 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดทับยา ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

28 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านไชยมงคล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

26 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอกไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

26 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านปางหมิ่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

26 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคลองกะชี ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

26 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดท่าทองฯ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

26 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

25 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

25 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

25 ตุลาคม 2561 ร.ร.หนองกลายฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหัวหาด รับสมัครลูกจ้างฯ "ครูผู้สอนปฐมวัย"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดวังหมูฯ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.ไผ่ใหญ่ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

24 ตุลาคม 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดทับยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านงิ้วงาม ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดท่าทองฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดบ้านใหม่ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

22 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

21 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านไชยมงคล รับสมัครธุรการโรงเรียน

20 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านห้วยทราย ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.ร้องประดู่ฯ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคลองกะชี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดคลองนาพงุ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดวังหมูฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

19 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา ผลการสอบคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

18 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคลองละวาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

18 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านห้วยทราย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

18 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

18 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดคลองนาพง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

17 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านปางหมิ่น รับสมัครธุรการโรงเรียน

17 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอนสัก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

17 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างฯ

17 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "ธุรการโรงเรียน"

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดทับยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดท่าทอง ฯ รายชื่อผู้มีรับสิทธิ์คัดเลือก เป็นครูผู้สอน

16 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก "พนักงานทำความสะดาด"

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.สามัคคีวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดวังผักรุง รับสมัครธุรการโรงเรียน

16 ตุลาคม 2561 ร.ร.ร้องประดู่ฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็น ธุรการโรงเรียน

15 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอยแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

14 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเด่นด่าน รับสมัครธุรการโรงเรียน

13 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านผักขวง รับสมัครธุรการโรงเรียน

13 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดทุ่งเศรษฐี รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคุ้งตะเภา รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านห้วยทราย รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดวังหมูฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหนองกวาง รับสมัครธุรการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดคลองนาพง รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดนาทะเล รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดบ้านใหม่ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคลองกะชี รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.นาน้อยวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดใหม่ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอกไม้ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดดอนสัก รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านน้ำไคร้ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านงิ้วงาม รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านบึงพาดฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านท่าอวน รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านวังโป่ง รับสมัครธุรการโรงเรียน

11 ตุลาคม 2561 ร.ร.ป่ากล้วยเสริมวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน

9 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านคลองละวานุ รับสมัครธุรการโรงเรียน

9 ตุลาคม 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ รับสมัครธุรการโรงเรียน

9 ตุลาคม 2561 ร.ร.ร้องประดู่ฯ รับสมัครธุรการโรงเรียน

1 ตุลาคม 2561 ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน


กันยายน 2561

28 กันยายน 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกภาษาไทย

24 กันยายน 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทำหน้าที่
                             ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

20 กันยายน 2561 ร.ร.ราษฎร์อำนวย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว"ครูอัตราจ้าง"

13 กันยายน 2561 ร.ร.ชายเขาวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย


กรกฎาคม 2561

2 กรกฎาคม 2561 ร.ร.นานกกก ผลสอบคัดเลือกอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย


มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561 สพป.อต. 1 ขึ้นบัญชี/ยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือ

27 มิถุนายน 2561 ร.ร.นานกกก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างฯ"ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

25 มิถุนายน 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ "ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ"

25 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

22 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบฯ "ครูอัตราจ้าง"

21 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทำหน้าที่ครูผู้สอน

20 มิถุนายน 2561 ร.ร.นานกกก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างฯ"ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

18 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบฯ "ตำแหน่งครูอัตราจ้าง"

17 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านคลองละวาน รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

14 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านคลองละวาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

13 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างฯ"ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

13 มิถุนายน 2561 ร.ร.ราษฎร์อำนวย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ"ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

7 มิถุนายน 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือ

7 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านแหลมทองฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

6 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านคลองละวาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

5 มิถุนายน 2561 ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอน"

5 มิถุนายน 2561 ร.ร.วัดโรงม้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ "ทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย"


พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561 ร.ร.วัดดอยแก้ว ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นครูอัตราจ้างฯ

13 พฤษภาคม 2561 ร.ร.วัดบ้านเกาะ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นครูอัตราจ้างฯ

9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.วัดบ้านเกาะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เป็นครูอัตราจ้างฯ

9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.บ้านงิ้วงาม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ "ครูอัตราจ้างชั่วคราว"

8 พฤษภาคม 2561 ร.ร.ราษฎร์ดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

7 พฤษภาคม 2561 ร.ร.วัดบ้านเกาะ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนระดับปฐมวัย

4 พฤษภาคม 2561 ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว

3 พฤษภาคม 2561 ร.ร.วัดดอยแก้ว รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน"


เมษายน 2561

26 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านวังถ้ำ รับสมัคร "ครูอัตราจ้างชั่วคราว"

26 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัคร "ครูอัตราจ้างรายเดือน"

24 เมษายน 2561 ร.ร.วัดวังผักรุง รับสมัคร "ครูอัตราจ้างชั่วคราว"

18 เมษายน 2561 ร.ร.ราษฎร์อำนวย รับสมัคร "ครูอัตราจ้างรายเดือน"

9 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ "ครูอัตราจ้างรายเดือน"

4 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านในเมือง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

3 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ฯ

2 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

2 เมษายน 2561 ร.ร.บ้านบ่อพระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ


มีนาคม 2561

29 มีนาคม 2561 ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ

23 มีนาคม 2561 ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

22 มีนาคม 2561 ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ทำหน้าที่ "ครูผู้สอน"

19 มีนาคม 2561 ร.ร.บ้านบ่อพระ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย"


กุมภาพันธ์ 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

8 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

7 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ร.ราษฏร์ดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"

2 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ร.บ้านวังเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง "ครูผู้สอน"


มกราคม 2560

22 มกราคม 2561 ร.ร.บ้านร้องลึก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย" 22-24 ม.ค.2561

9 มกราคม 2561   ร.ร.พิชัยดาบหัก1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ จ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ
                           
ร.ร.พิชัยดาบหัก1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ


ธันวาคม 2560

29 ธันวาคม 2560  ร.ร.พิชัยดาบหัก 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ฯ
                             ร.ร.พิชัยดาบหัก 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ฯ

18 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฯ

15 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสพฐ.4ฯ (e-bidding)  
                             2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สิ่งก่อสร้างอื่นฯ

12 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านคลองกล้วย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนเอกอังกฤษ)  

8 ธันวาคม 2560  ร.ร.ป่าขนุนฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ  

8 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านวังดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ  
                           ร.ร.บ้านวังดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม 4 ที่นั่ง)

6 ธันวาคม 2560  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ  

5 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศผลสอบ "ครูอัตราจ้าง"  

4 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลื่อก "นักการภารโรง"  

1 ธันวาคม 2560  ร.ร.บ้านปางวุ้น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

1 ธันวาคม 2560  ร.ร.ป่าขนุนฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ ปรับปรุง


พฤศจิกายน 2560

30 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ป.1ฉ ด้วยวิธี E-bidding (เอกสารฯ)
        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาแบบอาคารเรียน สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) (เอกสารฯ)
        ด้วยวิธี E-bidding (เอกสารฯ)

28 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.ป่าขนุนฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

28 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "ครูอัตราจ้าง" 

27 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านคลองกล้วย รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเอกภาษาอังกฤษ 

23 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ รับสมัคร "นักการภารโรง" 

20 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านดอนโพ รับสมัคร "นักการภารโรง" 

15 พฤศจิกายน 2560  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้สอน  


ตุลาคม 2560

31 ตุลาคม 2560  ร.ร.วัดท่าทองฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ  

24 ตุลาคม 2560  ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

24 ตุลาคม 2560  ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯตำแหน่ง ครูผู้สอน 

24 ตุลาคม 2560  ร.ร.บ้านหลักร้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้สอน 

21 ตุลาคม 2560  ร.ร.วัดท่าทองฯ รับสมัครฯ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 

5 ตุลาคม 2560  ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 

5 ตุลาคม 2560  ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ รับสมัครครูอัตราจ้างฯ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา 


กันยายน 2560

21 ก.ย.2560  ร.ร.พิชัย ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE 120 cm ด้วยวิธี e-bidding

17 ก.ย.2560 ร.ร.วัดคุ้งยาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ ลูกจ้างชั่วคราวครูสอนภาษาอังกฤษ

7 ก.ย.2560   ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560


สิงหาคม 2560

23 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

25 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านคลองกล้วย รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯเพื่อจ้างเป็นนักการภารโรง  

23 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ สอบ 24 ส.ค.60

22 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านนายาง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

7 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

2 ส.ค.2560 ร.ร.บ้านนายาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

4 ส.ค.2560 ร.ร.หนองกลายฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


กรกฎาคม 2560

26 ก.ค.2560 ร.ร.หนองกลายฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

26 ก.ค.2560 ร.ร.วัดดอย รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างฯ ชั้นอนุบาล

24 ก.ค.2560 ร.ร.วัดดอย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างฯ ชั้นอนุบาล

18 ก.ค.2560 ร.ร.บ้านนายาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)

12 ก.ค.2560 ร.ร.หนองกลายฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  7 ก.ค.2560 ร.ร.วัดดอย รับสมัครเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนชั้นอนุบาล)

  5 ก.ค.2560 ร.ร.บ้านห้วยฉลอง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย)


มิถุนายน 2560

  28 มิ.ย.2560 ร.ร.บ้านหาดงิ้ว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  25 มิ.ย.2560 ร.ร.บ้านหาดงิ้ว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

  25 มิ.ย.2560 ร.ร.วัดโรงม้า  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

  22 มิ.ย.2560 ร.ร.วัดโรงม้า  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

  21 มิ.ย.2560 ร.ร.วัดวังหมูฯ  รับสมัครสอบคัดเลือกฯ จ้างเป็นครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เอกอังกฤษ

  19 มิ.ย.2560 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผลคัดเลือกนักการภารโรง รายงานตัว 26 มิ.ย.60

  19 มิ.ย.2560 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และฯ

  13 มิ.ย.2560 ร.ร.วัดโรงม้า รับสมัครสอบคัดเลือกฯ จ้างเป็นครอัตราจ้าง 1 อัตรา สาขาคอมฯ

  13 มิ.ย.2560 ร.ร.บ้านดารา รับสมัครสอบคัดเลือกฯ จ้างเป็นครอัตราจ้าง 1 อัตรา เอกอังกฤษ

  12 มิ.ย.2560 ร.ร.บ้านหาดงิ้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว"ครูผู้สอน"

  5 มิ.ย. 2560 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ

  1 มิ.ย. 2560 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครนักการภารโรง 4 อัตรา


พฤษภาคม 2560

  30 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  29 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านปางวุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  29 พ.ค.2560 ร.ร. หมู่ห้าสามัคคี ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว

  29 พ.ค.2560 ร.ร. วัดวังยาง ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

  24 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านแหลมทองฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้สอน

  26 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านหน้าพระธาตุ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้สอน

  26 พ.ค.2560 ร.ร. หมู่ห้าสามัคคี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้สอน(อังกฤษ)

  25 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านปางวุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(คณิตฯ)

  25 พ.ค.2560 ร.ร. วัดวังยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

  19 พ.ค.2560 ร.ร. บ้านหน้าพระธาตุ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 2 อีตรา

  18 พ.ค.2560 ร.ร. หมู่ห้าสามัคคี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 1 อีตรา (อังกฤษ)

  12 พ.ค.2560 ร.ร. วัดวังยาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  4 พ.ค.2560  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์


  เมษายน 2560

  26 เม.ย.2560 โรงเรียนบ้านวังดิน ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  24 เม.ย.2560 โรงเรียนบ้านวังดิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  12 เม.ย.2560 โรงเรียนบ้านวังดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว


  มีนาคม 2560

  23 มี.ค.2560 ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และฯ 2560 ด้วยวิธี e-bidding (รายละเอียด zip)

  22 มี.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ปีงปม.2560

  20 มี.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคา

  17 มี.ค.2560 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศซื้อระบบคอมฯ>เอกสาร>ตารางวงเงินฯ

  7 มี.ค.2560 ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ > ตาราง >ประกาศ >เอกสารฯ >spec


  มกราคม 2560

  19 ม.ค.2560 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ฯ ปี 2559"


  ธันวาคม 2559

  22 ธ.ค.2559 ร.ร.บ้านวังโป่ง ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ฯ

  9 ธ.ค.2559 ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง ส้วมนักเรียนฯ

  6 ธ.ค.2559 ร.ร.บ้านวังโป่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29, ส้วม

  2 ธ.ค.2559 ร.ร.บ้านปางวุ้น สอบราคาจ้างงานลานกีฬาฯซ่อมแซมบ้านพักครูู ฯ (4 รายการ)

  1 ธ.ค.2559 ร.ร.บ้านปางวุ้น ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างงานลานกีฬาฯซ่อมแซมบ้านพักครูู ฯ


  พฤศจิกายน 2559

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

  ร.ร.บ้านบึงท่ายวน สอบราคาจ้างก่อสร้างแบบต่อเติมชั้นล่าง สปช.105/29 ฯ

  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง สอบราคาซื้อหนังสือห้องสมุด ICT และสื่อการสอนเด็กปฐมวัย

  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนฯ

  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารประกอบ / ก่อสร้างรางระบายน้ำ

  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศสอบราคาจ้าง ลานกีฬา/สนามฟุตบอล/บาสเก็ตบอล/บ้านพักครู

  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชายและหญิง 4 ที่/49

  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) 

  ร.ร.ราษฏร์อำนวย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

  ร.ร.บ้านวัดบ้านเกาะ สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ฯ 

  ร.ร.บ้านบึงท่ายวน สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู , สนามฟุตบอล ฯ 

  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง สปข.105/29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียนฯ 

  ร.ร.บ้านนาอิซาง สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง สปข.105/29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียนฯ 

  ร.ร.บ้านวังปรากฏ แบบสรุปการรวมคะแนน ครูอัตราจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 

  ร.ร.บ้านวังปรากฏ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์

  ร.ร.สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง แบบ สปช 605/45

  ร.ร.บ้านวังปรากฏฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

  ร.ร.ประชาชนอุทิศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)


  ตุลาคม 2559

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบฯ

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง "พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม"

  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ


  กันยายน 2559

  ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง การจ้างโดยวิธีตกลงราคาการติดตั้งขยายเขตฯซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.

  ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง

  ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ฯ

  ร.ร.บ้านห้วยใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ฯ

  ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  2.ประกาศเพิ่มเติม


  สิงหาคม 2559

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2559

  ร.ร.วัดสิงห์ศรีสว่าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน

  ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ครูสอนภาษาอังกฤษ"

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (..1..)   (..2..)

  กรกฎาคม 2559
  ร.ร.วัดดอย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  ร.ร.บ้านร้องลึก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ร.ร.วัดดอย่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
  ร.ร.วัดใหม่  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ "ครูผู้สอน"

  มิถุนายน 2559
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) ฯ    
  ร.ร.วัดใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ "ครูผู้สอน"
  ร.ร.วัดห้องสูง ประกาศผลรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างฯ "ครูผู้สอน"
  ร.ร.บ้านท่าเดื่อ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างฯ "พี่เลี้ยงเด็กพิการ"
  ร.ร.วัดน้ำใส ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
  ร.ร.วัดดอกไม้ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
  ร.ร.วัดนาทะเล ประกาศผลสอบ"ครูอัตราจ้าง"
  ร.ร.บ้านท่าเดื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ "พี่เลี้ยงเด็กพิการ"
  ร.ร.วัดดอกไม้ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างฯ "พี่เลี้ยงเด็กพิการ"
  ร.ร.บ้านชำตก รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  ร.ร.บ้านชำตก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

  พฤษภาคม 2559
  ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งครูผู้สอน
  ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
  ร.ร.วัดพญาปันแดน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
  ร.ร.บ้านขุนฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ
  ร.ร.บ้านคลองละวาน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนฯ
  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
     1. ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ Operating System) พร้อม Application ฯ
     2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating
         System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
     3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ   
     4. แผนปฏิบัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2558-กันยายน 2559..
         แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559..รายละเอียดการจัดสรร
         ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  เมษายน 2559
  ร.ร.บ้านปางวุ้น รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง
  ร.ร.บ้านคลองละวาน รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง
  ร.ร.ชุมชนบ้านดง รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง

  มีนาคม 2559
  ร.ร.บ้านชำตก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างรายเดือน)
  ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559

  กุมภาพันธ์ 2559
  ร.ร.บ้านกองโค ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
  ร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครู (2 อัตรา)
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (1 อัตรา)
  ร.ร.บ้านกองโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

  มกราคม 2559
  ร.ร.นาอินวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี 2559 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ร.ร.บ้านวังเบนฯ ประกวดราคาจ้างฯ งานก่อสร้างแบบอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุงฯ
  ร.ร.บ้านชำตก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ครูอัตราจ้างรายเดือน"

  ธันวาคม 2558
  ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสปช. 105/29  1.ประกาศ  2.เอกสารประกวดราคา
  ร.ร.บ้านชำสอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ร.ร.บ้านเหล่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารเรียนฯ สปช.105/29
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารเรียนฯ สปช.105/29
  ร.ร.ชุมชนบ้านดง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์ฯ
  ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ร.ร.นาอินวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างฯ ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนฯ
  ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้นฯ
  ร.ร.พิชัย สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
  อบต.ป่าคาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ
  อบต.หาดล้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ

  พฤศจิกายน 2558
  ร.ร.บ้านชำตก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ครูอัตราจ้างรายเดือน
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนฯ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนฯ
  ร.ร.ชุมชนบ้านดง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนฯ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนฯ
  ร.ร.บ้านเหล่า ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนฯ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้อง
  ร.ร.นาอินวิทยาคม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ธุรการโรงเรียน"
  ร.ร.หนองกลายฯ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  ร.ร.หนองกลายฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.บ้านแพะ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น"ครูอัตราจ้างรายเดือน"
  ร.ร.นาอินวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์
  ร.ร.บ้านดารา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.หนองกลายฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.บ้านชำตก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
  ร.ร.พิชัย สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
  ร.ร.บ้านแพะ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง
  ตุลาคม 2558
  ร.ร.นานกกก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีทคลุมลานคอนกรีต
  ร.ร.ชุมชนบ้านโคนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างฯ
  ร.ร.ชุมชนบ้านโคน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
  กันยายน 2558
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ร.ร.บ้านปางวุ้น  ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
  ร.ร.บ้านปางวุ้น  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังปรากฏ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  สิงหาคม 2558
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านชำตก  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ร.ร.บ้านบึงพาดฯ  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอน
  ร.ร.บ้านเหล่า  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านชำตก  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ร.ร.บ้านแพะ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังปรากฏฯ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ใหม่)
  ร.ร.บ้านชำตก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.บ้านทุ่งป่ากระถิน สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกาศแก้ไขการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ใหม่)
  ร.ร.วัดไร่อ้อย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ใหม่)
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านแพะ แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านขุนฝาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านร้องลึก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านเหล่า ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านเหล่า ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.ด่านแม่คำมัน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านชำสอง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านร้องลึก ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านกองโค สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านกองโค ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านนายาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่่)
  ร.ร.บ้านนาอิซาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แก้ไข)
  ร.ร.บ้านท่าสัก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านในเมือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใหม่)
  ร.ร.บ้านในเมือง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (ใหม่)
  ร.ร.วัดไร่อ้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (แก้ไข)
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (แก้ไข)
  ร.ร.หมู่ห้าสามัคคี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (แก้ไข)
  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านป่ากะพี้  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านวังปรากฎฯ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านร้องลึก ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  กรกฎาคม 2558
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)
  ร.ร.ไทยรัฐวิทยาฯ 5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ชายเขาวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านหลักร้อย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านกองโค ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านขุนฝาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพฯ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านดารา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และฯ   2556    2557   
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านชำสอง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งฯ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.หมู่ห้าสามัคคี  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.วัดไร่อ้อย  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านเหล่า  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.สวนหลวงสาธิตฯ  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านในเมือง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านหาดทับยา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านนายาง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.บ้านนาอิซาง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.วัดพระฝาง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง 1 อัตรา
  ร.ร.บ้านเหล่าป่าสา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  มิถุนายน 2558
  ร.ร.วัดวังหมูฯ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.บ้านคลองละมุง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว "ครูช่วยสอน"
  ร.ร.วัดวังหมูฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  ร.ร.วัดโรงม้า อ.พิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน 1 อัตรา
  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์และขนส่ง
  พฤษภาคม 2558
  การสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ สพท.
  ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ฯ
  ร.ร.บ้านทุ่งป่ากระถิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล ฯ
  ร.ร.วัดบ้านเกาะ รัับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน ฯ
  ร.ร.บ้านทุ่งป่ากระถิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.ร้องประดู่ฯ การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
  ร.ร.วัดบ้านเกาะ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนฯ
  ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ ประกาศผลสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
  ร.ร.บ้านทับใหม่ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  เมษายน 2558
  ร.ร.ร้องประดู่ ผลการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้่สอน
  ร.ร.ร้องประดู่ฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู
  ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์และขนส่ง
  ร.ร.บ้านวังสะโม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
  ร.ร.ร้องประดู่ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องเคลือบพื้นฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ฯ
  ร.ร.บ้านไชยมงคล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ฯ
  ร.ร.บ้านไชยมงคล ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างฯ ลว 3 เม.ย. 2558
  ร.ร.ราษฏร์ดำริ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านทุ่งป่ากระถิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
  ร.ร.วัดดอนสัก ผลการสอบราคาจ้างฯ
  ร.ร.บ้านหัวดาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ
  ร.ร.บ้านนายาง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนฯ
  ร.ร.ประชาชนอุทิศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านน้ำใคร้ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ประกาศ / เอกสารสอบราคาจ้าง
  มีนาคม 2558
  ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  ร.ร.บ้านห้วยทราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ร.ร.บ้านเต่าไหเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ชุมชนไฟ่ล้อมวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหัวหาด ประกาศผลสอบราคาจ้าง
  ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศผลสอบราคาจ้าง
  ร.ร.บ้านคลองละมุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ
  ร.ร.บ้านห้วยปลาดุก ประกาศผลสอบราคาจ้างฯ
  ร.ร.บ้านเหล่า ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านวังแดง(หมู่สองฯ) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านท่าสัก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุด ฯ
  ร.ร.บ้านแพะ ประกาศผลสอบราคาจ้าง ฯ
  ร.ร.วัดศรีธาราม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.วัดดอนสัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ) ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
  ร.ร.บ้านหัวดาน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านห้วยใต้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ร้องประดู่ฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านงิ้วงาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.พิชัยดาบหัก1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาฯ
  ร.ร.พิชัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.3 พิเศษ
  ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงฯ
  ร.ร.ศรีอุทิศ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหัวค่าย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.วัดวังหมูฯ การประกาศสอบราคาจ้างฯ
  ร.ร.วัดวังผักรุง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ไร่อ้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านงิ้วงาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาฯ
  ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านนายาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมฯ 105/29
  ร.ร.ป่ากล้วยฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.วัดเจดีย์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านคลองกะชี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหน้าพระธาตุ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
  ร.ร.ราษฏร์ดำริ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศซื้อหนังสือเรียน
  ร.ร.บ้านวังสำโม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม พื้นห้องเรียนหลังคา
  ร.ร.บ้านห้วยทราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลักคาฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านชำตก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านดินแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ประชาชนอุทิศ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านน้ำไคร้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศผลสอบราคาจ้างฯ
  ร.ร.บ้านคลองละวาน ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน
  ร.ร.บ้านวังโป่ง ประกาศผลสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา
  ร.ร.วัดดงสระแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ
  ร.ร.วัดไร่อ้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านคลองละมุง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านชำหนึ่ง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านหนองกวาง ยกเลิกสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านหนองกวาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านดอนโพ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านแพะ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.บ้านห้วยปลาดุก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.วัดคุ้งยาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.นาน้อยวิทยา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนร.ร.ขนาดเล็ก
  ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานพื้นฯ
  ร.ร.วัดดอกไม้ ประกาศผลสอบราคาจ้างฯ
  ร.ร.บ้านชำทอง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา
  ร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ
  ร.ร.บ้านในเมือง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558
  ร.ร.ไร่อ้อย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหัวหาด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านใหม่(เยาวชนฯ) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.วัดโพธิ์ทอง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหนองกวาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล
  ร.ร.บ้านบึงพาดฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
  ร.ร.วัดสว่าง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ
  ร.ร.วัดอรัญญิการาม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านแหลมทองฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งฯ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.พิชัย สพม.39 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ
  ร.ร.บ้านซ่านฯ ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.หนองกลายฯ ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านท่าเดื่อ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.น้ำริดราษฏร์บำรุง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านวังแดง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.หมู่สี่พัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านวังสำโม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ไผ่ใหญ่ฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านชำผักหนาม ประกาศผลการสอบราคาฯ
  ร.ร.สามัคคีวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ฯ
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ
  ร.ร.บ้านบึงท่ายวน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
  ร.ร.ชายเขาวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.วัดช่องลม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.หมู่ห้าสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ราษฏร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ร.ร.บ้านหาดสองแคว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านน้ำไผ่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  กุมภาพันธ์ 2558
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
  ร.ร.วัดดอกไม้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  ร.ร.สวนหลวงฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  ร.ร.บ้านท้ายน้ำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
  ร.ร.บ้านคลองกระพั้ว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  ร.ร.บ้านวังโป่ง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
  ร.ร.บ้านหนองกวาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านหนองหิน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม ครั้งที่ 2
  ร.ร.บ้านห้วยทราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.วังโป่งดำรงรงวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.ป่าขนุนฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านท่ามะปราง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านขอม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
  ร.ร.วัดวังหมูฯ ประกาศสอบราคาซ่อมแซม อาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านกองโค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
  ร.ร.บ้านผักขวง ประกาศการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน / รายละเอียด
  ร.ร.บ้านวังปรากฎฯ ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านนาอิซาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านท่าสัก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.หนองกลายฯ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านกองโค ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม
  ร.ร.บ้านปางวุ้น ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.วัดพระฝาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านซ่านสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
  ร.ร.ราษฏร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45
  ร.ร.วัดวังหมูฯ ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45
  ร.ร.บ้านคลองเรียงงาม ปรับปรุงซ่อมแซม / แบบสรุปราคากลาง
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ ประกาศสอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะฯ
  ร.ร.บ้านนายาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ / ตารางแสดงวงเงิน
  ร.ร.บ้านหนองหิน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
  ร.ร.บ้านดงช้างดี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ ราคากลางฯ
  ร.ร.บ้านข่อยสูง ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างฯ
  ร.ร.บ้านชำผักหนาม สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมฯ ราคากลางฯ
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน ราคากลาง ฯ
  ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯร.ร.บ้านชำผักหนาม
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯร.ร.บ้านทุ่งป่ากระถิน
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ร.ร.บ้านกองโค
  ร.ร.บ้านกองโค สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านวังปรากฎ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านเด่นสำโรง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.น้ำริดราษกร์บำรุง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณพ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  มกราคม 2558
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ร.ร.บ้านโรงหม้อฯ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านข่อยสูง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45ฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ร.ร.บ้านนาอิซาง สอบราคาจ้าง เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนฯ .รายละเอียดเพิ่มเติม
  ร.ร.บ้านคลองละวาน ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช 604/45 ฯ
  ร.ร.บ้านแหลมถ่อนฯ สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ฯ
  ร.ร.บ้านวังถ้ำ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี เอกสาร1  เอกสาร2  เอกสาร3
  ร.ร.บ้านกองโค สอบราคาซื้อครุภัณพ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ
  ร.ร.บ้านเด่นสำโรง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านขอม สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ฯ
  ร.ร.วัดดอย สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ/ประกาศราคากลาง
  สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1 สอบราคาซื้อกระดาน Active Board พร้อมโปรเจคเตอร์ฯ
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ประกาศราคากลางฯ
  ร.ร.ชุมชนด่านวิทยา สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านคลองละวาน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ฯ
  ร.ร.บ้านนาอิซาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการฯ
  ร.ร.บ้านท่าช้าง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ
  ร.ร.บ้านท่าอวน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฝา ทาสี
  ร.ร.บ้านชำสอง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณพ์ฯ/เอกสารสอบราคาฯ