..มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

1.    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

 
 

2.    ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 
 

3.   โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
 

4.   มาตรการ
 
         1 ประกาศเจตจำนงสุจริต 3 ภาษา
       2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
       3 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
       4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
       5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
       6 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
       7 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน
       8 มาตราการต่อต้านการให้สินบน
       9 มาตราการจัดซื้อจ้ดจ้าง
       10 มาตราการประหยัดพลังงาน
       11 นโยบาย No gift Policy (2)
       - แจ้งมาตราการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภายใน สพป.อุตรดิตภ์ เขต 1
       - หนังสือแจ้งโรงเรียน