....รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

 
 
 
     
 

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันทุจริต ปี 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


 
 

 
     
     
 

2. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามการทุจริต 

 
 

 
     
 

3. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ในการดำเนินงาน