ระบบ e-MES ติดตามเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2565 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (30 เม.ย.2566)
  ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
  รายงานความต้องการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2567 (ภายใน 17 ต.ค.2565)
  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2565 (B-Obec) ระบบจะปิดประมวลผล 30/10/2565

  ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา  (G-code)
    ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ....>> คู่มือ G-CODE)

  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 2565 (EMIS,EFA,M-Obec)

  ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สกก.สป.ศธ.
  ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ สำนักวิชาการ สพฐ.
     * สำหรับ " นักเรียน "   login.................คู่มือนักเรียน (pdf)
     * สำหรับ " ครู "          login........................คู่มือครู (pdf)
     * สำหรับ " โรงเรียน "  login................คู่มือโรงเรียน (pdf)
  ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 2565
  ระบบบริหารจัดการข้อมูล SET (นักเรียนพิกาฯ)
  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)

  ระบบ ปพ.3 ออนไลน์  (เฉพาะ ร.ร.ขยายโอกาสฯ 35 ร.ร.เท่านั้น)

  ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2565 (schoolMIS)

  ระบบ "พาน้องกลับมาเรียน" 2565 (31/01/2565)
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (31/01/2565)

  ระบบบริหารสถานศึกษาปลอดภัย ฯ  MOESAFETYCENTER.COM

  ระบบ E-COVID-19 Report (15/12/2564)

  ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับร.ร.แบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)

  โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการฯ SLS (School Lunch System 2021)

  ระบบรายงานการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน 2564 Report2000
  ปพ.3 ONLINE ระบบประมวลผลและจัดการ ปพ.3

  ระบบจัดเก็บข้อมูลน.ร.Home School ศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

  ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)

  ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ  (DGA)

  ระบบรายงานความต้องการซอมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมฯ (DLTV57)

  ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (e-Report)

  ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

  ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)

  ระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (SPC_obec)