....รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1